Finalitza la fase de participació pública del Pla de Sostenibilitat

Entre els mesos de gener i maig de 2012 la comunitat universitària de la UB ha pogut expressar la seva opinió i fer aportacions al Pla de Sostenibilitat mitjançant els tres canals de participació diferents que s’han habilitat: les sessions de presentació del Pla als Campus, el blog del Pla de sostenibilitat i el grup de treball d’estudiants de Ciències Ambientals.

El grup de treball d’estudiants de Ciències Ambientals va presentar vuit propostes d’accions, a través del blog es van rebre diferents comentaris i aportacions que s’han pogut transformar en nou propostes d’accions. Les sis sessions de presentació realitzades han comptat amb assistència d’unes 165 persones i, tot i que no es van plantejar propostes per al Pla de Sostenibilitat, sí es van generar debats interessants sobre temes específics dels centres on es duien a terme les jornades. En total són 17 les noves propostes d’accions presentades, que han estat sotmeses a la valoració de la Comissió Delegada de Claustre per a Sostenibilitat en una sessió monogràfica.

Edifici Històric de la Universitat de Barcelona
Edifici Històric de la Universitat de Barcelona

Un cop finalitzada la valoració de les propostes, la Comissió de Sostenibilitat ha integrat nou accions noves al Pla (53% de les propostes), en tant que cinc propostes més ja coincidien parcialment amb accions existents (26% de les aportacions). De les tres propostes restants (18% del total), dues no s’incorporen, en un cas perquè es tracta d’una actuació puntual que no té suficient entitat per esdevenir una acció del Pla, i l’altra perquè el projecte que proposa ampliar ha tingut un impacte decreixent i es troba en extinció. La tercera es derivarà als òrgans pertinents per tal que es valori la seva implementació. Podeu consultar la taula que resumeix les valoracions de les accions proposades.

La Comissió de Sostenibilitat fa una valoració general molt positiva del període de participació pública i de les propostes presentades. Malgrat que en alguns casos mancava concreció en les aportacions, aquestes coincidien amb les línies estratègiques i els objectius operatius que s’havien definit al Pla de Sostenibilitat.

Un cop incorporades les propostes rebudes al període de participació pública, la versió definitiva del Pla de Sostenibilitat es presentarà i es sotmetrà a l’aprovació del Claustre en la sessió del 3 de juliol.

El Pla de Sostenibilitat és una eina de planificació dinàmica i sotmesa a revisions periòdiques, i per tant queda oberta a les modificacions que siguin necessàries, bé perquè calgui integrar millores tecnològiques que proporcionin un avantatge comparatiu a la institució en termes de sostenibilitat, bé perquè en aquestes revisions periòdiques es detecti la necessitat de modificar, eliminar o incorporar accions.

1 comentari a “Finalitza la fase de participació pública del Pla de Sostenibilitat”

Deixa un comentari