Poster: What must I do with hazardous waste in the laboratory?

Nou apartat de residus especials en anglès | New hazardous waste section in English

Conscients que la presència d’alumnat, personal investigador i visitants de tot el món als laboratoris de la Universitat de Barcelona és cada cop més important, des de l’OSSMA hem elaborat un nou apartat en anglès a la nostra web, dedicat a la gestió de residus especials, on es pot trobar tant la documentació del procediment de gestió de residus, com material informatiu. També us mostrem una versió renovada del pòster informatiu ‘Què he de fer amb els residus especials al laboratori?’, disponible en català i en anglès.

Pòster: què he de fer amb els residus especials al laboratori?
Pòster: què he de fer amb els residus especials al laboratori?

Aware that the presence of students, research staff and visitors from all over the world in the laboratories of the University of Barcelona is increasingly important, from the OSSMA we have developed a new section in English on our website, dedicated to management of hazardous waste, where you can find both the documentation of the waste management procedure and information material. We also show you a renewed version of the informative poster ‘What must I do with special waste in the laboratory?’, available in Catalan and English.

Poster: What must I do with hazardous waste in the laboratory?
Poster: What must I do with hazardous waste in the laboratory?

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 12: Producció i consum responsables

12.4: Per a 2020, aconseguir la gestió ecològicament racional dels productes químics i de tots els residus al llarg del seu cicle de vida, de conformitat amb els marcs internacionals convinguts, i reduir·ne de manera significativa l’alliberament a l’atmosfera, a l’aigua i al sòl a fi de minimitzar·ne els efectes adversos sobre la salut humana i el medi ambient.

12.5: Per a 2030, disminuir de manera substancial la generació de residus mitjançant polítiques de prevenció, reducció, reciclatge i reutilització.

12.8: Per a 2030, assegurar que les persones de tot el món tinguin informació i conscienciació pertinents per al desenvolupament i els estils de vida sostenibles, en harmonia amb la natura.