Etiqueta 2021 Programa acords voluntaris reducció CO2: UB entitat actuant

Després de la pandèmia, augmenten les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a la UB

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) de la Generalitat de Catalunya ha validat tant l’inventari d’emissions de CO2 de la Universitat de Barcelona de l’any 2021 com el programa de mesures de reducció per l’any 2022. Així, la UB manté un any més la condició d’entitat actuant al Programa d’Acords Voluntaris per a la reducció de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).

L’OCCC també ha dut a terme una visita de seguiment en línia amb la UB, en la que s’han verificat les dades autodeclarades tant de l’inventari com de les mesures implementades de forma telemàtica. L’informe de resultats de la visita i l’entrevista a la nostra universitat es poden consultar a la pàgina web de l’OCCC. A més de la verificació, l’objectiu d’aquestes visites és establir un canal de comunicació directe entre l’organització i l’OCCC per tal de plantejar dubtes, identificar millores i compartir experiències en la reducció d’emissions de GEH.

Per segon any, l’inventari s’ha dut a terme d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019, i les emissions totals l’any 2021 han estat de 24.755 tones equivalents de CO2, amb un augment del 38% respecte a l’any anterior, a causa de la recuperació d’activitat respecte a les mesures aplicades per contenir la pandèmia de COVID-19 (tancament d’edificis durant un trimestre i restricció de la mobilitat amb docència i treball a distància).

Les emissions directes, que inclouen el consum de gas, la combustió dels vehicles propis i les emissions fugitives de refrigerants, han estat de 3.948 tones equivalents de CO2, amb un increment del 17% respecte a l’any anterior. Les emissions fugitives no han estat afectades per l’increment d’activitat als edificis, i disminueixen un 6%. En canvi, els altres dos components sí que estan afectats i experimenten increments, del 26% en el cas del consum de gas, i del 52% els vehicles propis.

Les emissions indirectes han sumat un total de 20.807 tones equivalents de CO2, amb un increment del 42% respecte a l’any anterior. En aquest bloc, les emissions que més han augmentat en termes absoluts són les del transport de la comunitat universitària per accedir diàriament a les facultats i centres de treball (8.000 tones més que l’any 2020), i en termes relatius les dels residus (un 63%, tant per l’increment d’activitat com perquè s’han incorporat a l’inventari noves categories de residu que fins ara no es comptabilitzaven).

Tot i que el darrer inventari prepandèmia de l’any 2019 no incorporava algun dels paràmetres indicats per la norma UNE-EN ISO 14064-1:2019, disposem d’un inventari d’emissions ampliat per als anys 2017 a 2019 que permet comparar l’evolució de les nostres emissions. En general, són significativament més baixes que abans de la pandèmia (-42,8%), i per cadascun dels components destaca la disminució d’emissions derivades de la mobilitat diària de la comunitat universitària (-48,0%), dels viatges en avió i tren (-81,4%), de la compra de paper (-87,5%), dels residus municipals (-30,5%), i del consum d’aigua (-22,3%).

Emissions directes de gasos d'efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l'any 2021
Emissions directes de gasos d’efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l’any 2021
Emissions indirectes de gasos d'efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l'any 2021
Emissions indirectes de gasos d’efecte hivernacle de la Universitat de Barcelona l’any 2021
Inventari d'emissions UB 2021: comparació dels valors d'emissions directes i indirectes
Inventari d’emissions UB 2021: comparació dels valors d’emissions directes i indirectes

Com cada any, volem agrair la col·laboració de les unitats administratives que han facilitat la informació necessària per a l’elaboració de l’inventari d’emissions: Unitat de Manteniment de l’Àrea de Serveis Generals, Audiovisuals, Compres, Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), Esports UB, Gabinet del Rectorat, Secretaria General, i Servei de Vehicles de la Facultat de Biologia. També han aportat informació les empreses concessionàries dels serveis de restauració i reprografia, les empreses de neteja i manteniment, empreses de gestió de residus, agències de viatge homologades i el Servei de Carteria.

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 13: Acció pel clima

13.3: Millorar l’educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l’alerta primerenca.