Informació Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19)

Font Generalitat de Catalunya

Des de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient, volem fer ressò de les informacions relatives a la pandèmia de Coronavirus.

Recomanem que estigueu atents a les indicacions que des de Salut Pública puguin arribar, i en aquest sentit us aconsellem consultar la informació més actualitzada que podreu trobar als enllaços següents:

https://www.cdc.gov/coronavirus/index.html
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china
https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
http://salutpublica.gencat.cat/web/.content/minisite/aspcat/vigilancia_salut_publica/alertes_salut_publica/Nou-coronavirus-2019-nCoV/Procediment-actuacio-nCoV.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
https://www.mutuauniversal.net/ca/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/
A nivell institucional la UB ha obert un espai web d’informació a la comunitat universitària sobre el Covid-19 que podreu trobar a l’enllaç següent:
https://www.ub.edu/web/ub/ca/universitat/coronavirus/