Pla de prevenció

Accedeix als documents del Pla de prevenció.

Documentació

Declaració de la Política de Prevenció de Riscos

Aprovada per Junta de Govern UB el 13 de juliol del 2000

Principis i compromissos

La Universitat de Barcelona (UB) és conscient de la exigència actual de totes les empreses i institucions de vetllar per un entorn laboral segur i saludable pels seus treballadors i treballadores. Aquesta exigència és alhora una necessitat per 4 motius principalment:

 • Per raons ètiques i morals: la UB s’ha de preocupar per la qualitat de vida laboral dels seus treballadors com a manifestació explícita de la seva consciència social.
 • Per raons legals: l’aparició de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i normativa complementària, obliga a empreses i institucions al compliment d’una sèrie d’obligacions en matèria de prevenció de riscos.
 • Per raons econòmiques: els accidents i malalties derivades del treball imposen uns elevats costos econòmics als treballadors, empreses i a la societat en general.
 • Per raó de que una de les funcions de la UB, al servei de la societat, és la creació, desenvolupament i transmissió de la ciència, la tècnica i la cultura actuant dins del marc establert tant per la Llei de Reforma Universitària i els Estatuts de la UB.

Hem de ser doncs pioners en el foment de la prevenció tant a l’àmbit de la docència com de la recerca, amb l’objectiu que els nostres alumnes en prenguin consciència i desenvolupin la seva activitat sota una filosofia de treball segur. Som corretja de transmissió per a la integració d’aquests valors a la societat.

Amb l’objectiu d’assolir uns nivells òptims de seguretat i salut en el treball, considerem adient fer aquesta declaració de principis que han de ser la base per a la nostra política de seguretat i salut:

 • Considerem que la prevenció de riscos laborals ha de ser una acció integrada dins l’activitat pròpia de la Universitat, entenent-la com un objectiu principal en la línia de millora continua de la nostra tasca.
 • L’activitat preventiva ha d’abastar, atès la nostra funció social, no només a la pròpia organització si no també als estudiants i per afegit a la preparació d’aquests, capacitant-los per difondre-la a la societat en general.
 • El personal de la UB constitueix el recurs més important que garanteix el nostre futur. Es per això que ha d’estar identificat amb els objectius de la UB i, específicament amb el de la prevenció de riscos.
 • Considerem que les malalties i accidents laborals no són conseqüències del propi exercici de l’activitat que es desenvolupa si no d’una inadequada política de prevenció i de control del risc.

Per tal de dur a terme les accions encaminades al compliment d’aquests principis, adoptem els següents compromissos:

 • Tot el personal amb comandament ha de realitzar totes les accions que estiguin al seu abast per tal d’assegurar unes correctes condicions laborals dels treballadors com a una funció pròpia vinculada la seva tasca.
 • La UB ha de disposar dels recursos necessaris pel desenvolupament de l’activitat preventiva.
 • La UB vetllarà que tot el seu personal desenvolupi la seva tasca en unes condicions adients, mitjançant l’adopció de les mesures necessàries per tal d’identificar, avaluar i controlar els riscos.

La UB establirà els canals que siguin necessaris per tal que tots els seus treballadors i estudiants siguin formats, informats i puguin participar de manera activa en l’establiment de les mesures de prevenció de riscos que siguin necessàries.Per tal d’intentar assolir els compromisos adquirits s’adoptarà un Sistema de Gestió de la Prevenció Riscos Laborals tot tenint present la singularitat de la nostra institució.

Rector de la Universitat de Barcelona

La gestió de la Seguretat i la Salut Laboral a la UB

L’entrada en vigor de la llei de Prevenció de Riscos laborals ha suposat la posta en marxa d’un nou enfocament en la gestió de la seguretat i la salut laboral. El seu acompliment per part de la comunitat universitària, ens ha de permetre un grau de prevenció que evitarà les possibles situacions de risc en el normal desenvolupament de les nostres tasques en la Universitat de Barcelona.

Les característiques especials que, com a centre de treball, reuneixen les Universitats en el que respecta a Seguretat i Salut Laboral, ens obliguen a ser més sensibles encara i a esforçar-nos més que qualsevol altra organització. A part del treball a les aules i despatxos que realitza gran part del personal, trobem també una extensa varietat de laboratoris i serveis on és porten a terme tasques, per a la realització de les quals es fan necessàries mesures especials de protecció. Però sobre tot, hi ha un fet que condiciona especialment la tasca preventiva : la presència d’alumnes.

Per tant, la implementació dels plans d’emergència ha de posar èmfasi en el gran volum de persones que es poden trobar a les Escoles i Facultats. Per altra banda, les accions que les Universitats desenvolupen en matèria preventiva han de formar part del bagatge formatiu que l’alumnat es porta un cop finalitzats els estudis.

La universitat de Barcelona no empren de nou aquesta temàtica. La tasca realitzada durat anys en el si de la Comissió de Seguretat i Higiene, el treball fet per les divisions i la inclusió, any rera any d’una partida pressuposaria per millorar els aspectes de la prevenció són tota una prova. Tot el que s’ha fet fins ara s’ha de consolidar i augmentar en compliment de la normativa.

En aquesta línia, la prevencióe riscos és un objectiu que forma part del pla estratègic de la UB, que conté vàries accions destinades a la millora de les condicions de treball, fet que potenciará el desenvolupament amb èxit de la llei de Prevencióde Riscos Laborals en la nostra Universitat.

Rector de la Universitat de Barcelona

A dalt

Estatut de la Universitat de Barcelona

L’Estatut de la Universitat de Barcelona aprovat pel Decret 246/2003 de 8 d’octubre va incorporar noves sensibilitats en matèria de prevenció de riscos laborales, seguretat laboral i preservació del medi ambient.

Així, a l’article 4.3 afirma que la Universitat de Barcelona dui a terme una política de prevenció de riscos laborals que garanteix la seguretat i la salut de tots els seus membres; a aquest efecte, adopta un sistema de la gestió de la prevenció d’acord amb la legislació vigent i adaptat a les seves característiques organitzatives.

Les facultats i escoles universitaries, els departaments i els instituts universitaris de reçerca han de vetllar pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient en els seus respectius àmbits d’actuació i de manera coordinada, per tal de garantir unes condicions segures per a l’exercici de l’activitat que li és pròpia.

El Consell de Govern és l’encarregat d’elaborar i difondre les polítiques de prevenció de riscos laborals i de protecció de medi ambient de la Universitat de Barcelona. La Universitat de Barcelona vetlla perquè el desenvolupament de la reçerca es dugui a terme garantint la seguretat i salut del personal implicat, i el respecte del medi ambient.

A l’Estatus es garanteix el dret que té el personal acadèmic, el personal d’administració i serveis i l’alumnat a gaudir de la informació i de la protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en les seves activitats.

Per contra, tenen el deure de conèixer les normes de seguretat del seu centre i fer un ús adequat dels recusos… (article 124.2.9).

A dalt

Delegats de prevenció i Comité de Seguretat i Salut de la Universitat de Barcelona

Els delegats de prevenció són els prepresentants dels/les treballadors/es amb funcions específiques en matèria de prevenció de riscos en el treball.

Són competències dels delegats de prevenció:

 • Col·laborar amb la UB en la millora de l’acció preventiva.
 • Promoure i fomentar la cooperació dels treballadors en l’execució de la normativa sobre prevenció de riscos laborals.
 • Ser consultats per la UB, amb caràcter previ a la seva execució, sobre les decisions a que fa referencia la llei de prevenció de riscos laborals.
 • Exercir la tasca de vigilància i control sobre el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals.

El Comitè de Seguretat i Salut (en endavant CSS) d’acord amb el que defineix la llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals, és l’organ paritari col·legiat de participació destinat a la consulta regular i periòdica de les actuacions de la UB en matèria de prevenció de riscos.

El CSS està format pels 16 delegats de prevenció, d’una banda, i per 16 representants dels òrgans de govern de la UB, d’altra. Els tècnics de l’OSSMA no forman part d’aquest comitè, encara que en les reunions poden participar amb veu però sense vot.

El CSS tindrà les següents competències:

 1. Participar en la el·laboració, posta en pràctica i avaluació dels plans i programes de prevenció de riscos a l’empresa. Per això ha de debatre abans de la seva posta en pràctica i pel que fa a la seva incidència en la prevenció de riscos, els projectes en matèria de planificació, organització del treball i introducció de noves tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats de protecció i prevenció i projecte i organització de la formació en matèria preventiva.
 2. Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per l’efectiva prevenció dels riscos, proposant a l’empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències existents.

I en exercici de les seves competències està facultat per:

 1. Conèixer directament la situació relativa a la prevenció de riscos en el centre de treball, realitzant per això les visites que consideri oportunes.
 2. Conèixer la documentació i informes relatius a les condicions de treball que siguin necessaris per el compliment de les seves funcions, així com els procedents de l’activitat del servei de prevenció, en el seu cas.
 3. Conèixer i analitzar els danys produïts en la salut o en la integritat física dels treballadors, per tal de valorar les seves causes i proposar les mesures preventives oportunes.
 4. Conèixer i informar la memòria i programació anual dels serveis de prevenció.

Consulteu quin són els vostres delegats de prevenció.

A dalt