Contingut de l'article

Treball en equip. Xocant els punys

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient vol celebrar un any més amb tota la comunitat universitària el Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball, que es commemora aquest diumenge 28 d’abril.

Mirant enrere podem dir que s’han fet molts progressos, però també que la tasca que duem a terme a l’OSSMA no és suficient per aconseguir millorar les condicions de treball al nivell que els treballadors i treballadores de la casa requerim.

Per assolir aquestes condicions és necessària la implicació de totes les unitats de la Universitat, dels seus comandaments, i en general de totes les persones que integrem la comunitat universitària. És per això que aprofitant aquesta data volem remarcar la importància de fer un esforç conscient per caminar cap a la integració de la seguretat i la salut en la nostra activitat diària. Només amb un treball conjunt, coordinat, planificat, qualificat i dirigit cap a un objectiu comú podrem dissenyar i implantar mesures que millorin la seguretat, salut i sostenibilitat en els nostres entorns de treball.

Cal que els nostres edificis millorin en aspectes tan rellevants com la protecció d’incendis, l’accessibilitat, la seguretat de les instal·lacions i la sostenibilitat.

També cal que reflexionem conjuntament sobre com millorar aspectes organitzatius. Som una institució amb una mitjana d’edat alta i aquest aspecte s’ha de tenir en compte a l’hora de determinar necessitats d’adaptació de llocs de treball o de facilitar la mobilitat del personal.

Perquè tot això sigui possible, és imprescindible que els equips de govern prenguin consciència de la necessitat d’invertir a adequar i millorar les condicions de treball del personal. Aquestes inversions sovint no donen resultats a curt termini, però a la llarga esdevenen molt positives tant per a la institució com per a tots els seus membres. És per aquest motiu que els òrgans de govern de la Universitat haurien de tenir una planificació en matèria preventiva i ambiental més enllà de cada mandat, amb visió de futur.

I no ens oblidem de la responsabilitat de cadascú de nosaltres, que també és molt important. És vital que cadascú —al nivell i capacitat d’execució que tingui dins de l’organització— conegui les seves responsabilitats en matèria preventiva que estan establertes al pla de prevenció de la UB i actuï en conseqüència. Ens hem de convèncer de la necessitat de treballar amb seguretat, i del fet que el treball, en l’entorn adequat, és una activitat que ens pot ajudar a millorar la nostra salut i a col·laborar en la protecció del medi ambient.

Cal la implicació de totes les persones que formem la UB per integrar la prevenció en tots els nivells de la institució, i ens sembla que la millor manera de demanar-vos la col·laboració és proposar-vos que participeu en les activitats de promoció de la seguretat i la salut que posarem en marxa ben aviat.

La primera serà un concurs d’idees per dissenyar el calendari del 2020, en què podreu aportar imatges i textos que ens inspirin a tots per tenir un millor ambient de treball. Properament us arribarà més informació sobre aquesta convocatòria. Estigueu atents!

Seguretat, salut i sostenibilitat!

Treball en equip. Xocant els punys

Photo by rawpixel.com from Pexels

ODS(‘s) de l’Agenda 2030 relacionats amb aquesta notícia

ODS 8: Treball digne i creixement econòmic

8.8: Protegir els drets laborals i promoure un entorn de treball segur i protegit per a totes les persones treballa·dores, incloses les migrants, en particular les dones migrants i les persones amb ocupacions precàries.