Què és?

 • És la disciplina que estudia, valora i modifica el medi físic, químic i biològic, per a prevenir l’aparició de malalties professionals.
 • S’encarrega dels possibles riscos ocasionats per exposició a diferents tipus de contaminants i actua sobre el conjunt de variables de l’entorn de treball.

Com actua?

 1. Identifica el o els contaminants dels llocs de treball.
 2. Valora el nivell de risc.
 3. Proposa les mesures correctores adients.

Sobre què actúa?

Accions sobre el focus emissor del contaminant

 • Eliminació o substitució de productes, agents o material, per altres menys perillosos
 • Selecció d’equipaments i dissenys adequats, que donin lloc a la mínima quantitat possible de residus o emissions
 • Modificació del procés de treball
 • Sistemes d’extracció localitzada

Accions sobre el medi de transmissió

 • Sistemes de ventilació general
 • Ordre i neteja, de cara a evitar vessaments, acumulació de contaminants a la roba de treball, etc.
 • Etiquetatge i identificació de productes, agents i materials clara i visible, per tal d’evitar confusions i saber el que s’ha de fer en cas d’accident
 • Separació entre focus d’emissió i receptor

Accions sobre l’individu receptor

 • Disminució del temps d’exposició: rotació de llocs de treball, etc.
 • Equipaments de protecció individual
 • Formació i informació

Contaminants químics

 • Gas
 • Vapor
 • Aerosols

(fibres pols, fum, boira )

Inhalació de productes químics, contacte amb productes químics, valors límit toxicologia i toxicocinètica

Contaminants físics

Energia mecànica Soroll, vibracions, variacions de pressió
Energia tèrmica Calor i fred extrem
Energia electromagnètica Radiacions ionitzants i no ionitzants

Contaminants biològics

Organismes vius Virus, protozous, bacteris paràsits i fongs
Derivats d’organismes vius Pels, plomes, sang, excrements, substàncies antigèniques