Descripció

Quantitat total de paper consumit a la Universitat de Barcelona, i relativa en funció d’algunes característiques d’interès ambiental. Es distingeixen tres fonts principals de consum del paper:

  • paper d’oficina adquirit per les diferents unitats administratives de la UB;
  • paper consumit a les màquines fotocopiadores autoservei instal·lades als centres, ja sigui a les Biblioteques del CRAI o als vestíbuls i passadissos dels edificis (fins l’any 2017); i
  • consum de paper de les empreses adjudicatàries dels serveis de reprografia.
Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Evolució
Consum total de paper (kg) 155.561 149.824 147.657 132.414 125.478 Millor
% de paper reciclat 16,9 16,4 17,0 25,0 19,0 Millor
% de paper totalment lliure de clor 62,9 62,8 64,7 67,0 65,2 Millor
% de paper amb certificació ecolabel 36,8 55,6 54,8 88,5 87,9 Millor
% de paper amb certificació FSC 67,9 55,5 57,6 52,3 57,0 Millor
% de paper amb certificació PEFC 56,3 65,9 64,2 59,8 64,9 Millor

Resultats

Entre els anys 2011 i 2019 el consum de paper d’oficina i còpia ha disminuït un 29,9%, passant de 179 a 125 tones anuals. Aquesta reducció és d’un 100% al consumit a les fotocopiadores autoservei del CRAI, que van deixar de prestar servei l’any 2018, d’un 36,6% al paper adquirit per les unitats administratives de la UB, i d’un 13,1% al consumit als serveis de reprografia.

L’evolució positiva en el consum global de paper va acompanyada per un empitjorament —en termes ambientals—, del tipus de paper consumit, ja que la compra de reciclat assolia el 40,5% el 2011, i s’ha reduït fins al 19% el 2017. De les tres fonts de consum, les unitats de la UB aposten més pel paper reciclat i pel paper totalment lliure de clor que els concessionaris (a les copisteries el paper reciclat i el paper TCF pràcticament són inexistents).

En quant a les certificacions ambientals del paper consumit, ha anat creixent la proporció de paper procedent d’explotacions forestals sostenibles (especialment certificació PEFC). El paper amb certificacions Àngel Blau es situa al voltant del 30% del paper consumit, i la certificación ecolabel, que havia disminuït progressivament a la UB, ha tornat a augmentar entre els anys 2016 i 2019 fins arribar gairebé al 90% del paper consumit.

Les certificacions ambientals estan més presents en el paper consumit directament per les unitats administratives i serveis de la UB, que als serveis de reprografia.

Gràfica d'evolución del consum de paper a la UB i de les certificacions ecològiques d'aquest paper

D’acord amb aquests resultats, el paper adquirit per les unitats administratives de la UB és el que presenta en conjunt un menor cost energètic i ambiental.