Descripció

Emissions de gasos d’efecte hivernacle en tones equivalents de CO2, en els principals ambits d’activitat inventariats a la Universitat de Barcelona.

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Evolució
Energia 18.261,1 6.137,7 2.662,9 Millor
Electricitat 15.688,5 3.185,7 0,0 Millor
 Combustibles fòssils 2.572,6 2.952,1 2.662,9 Pitjor
Emissions fugitives de gasos fluorats 2.655,5 1.362,1 1.526,4 Millor
Transport 95,1 98,1 91,6 Millor
Residus 494,4 498,4 470,4 Millor
Aigua 70,4 63,9 63,8 Millor
TOTAL 21.576,6 8.160,3 4.815,0 Millor

Resultats

La Universitat de Barcelona realitza un inventari de les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle com a entitat adherida al Programa d’Acords Voluntaris de reducció d’emissions de l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.

Entre els any 2017 i 2019 s’han inventariat les emissions associades al consum d’electricitat i gas dels edificis, les pèrdues de gasos refrigerants als equips de climatització, els vehicles que presten servei exclusiu a la universitat (siguin vehicles propis o d’empreses contractades per prestar algun servei a la UB), els residus generats i el consum d’aigua.

Les emissions totals s’han reduït significativament entre els anys 2017 i 2019, principalment gràcies a la contractació d’electricitat procedent de fonts renovables. Les emissions associades al consum de gas i aigua han seguit l’evolució dels consums.

Pel que fa a les emissions associades a la recàrrega de gasos refrigerants als equips de climatització, es detecta una millora significativa respecte l’any 2017, que pot estar asociada a la substitució d’alguns equips antics menys eficients.

Les emissions del transport s’han reduït lleugerament per la progressiva incorporació de vehicles híbrids (cotxe del Rectorat) i elèctrics (furgoneta de la Unitat d’Audiovisuals). Finalment, les emissions de residus han baixat un 5% gràcies a l’inici de la recollida selectiva de la fracció de matèria orgànica als edificis.

NOTA: Les dades de l’any 2019 estan pendents de verificació en la data d’actualització d’aquesta fitxa (27/04/2020).