Descripció

Quantitat d’energies renovables (actualment, només energia fotovoltaica), produïda a les instal·lacions de la Universitat de Barcelona.

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 Evolució
Producció fotovoltaica (kWh) 30.455 29.503 24.769 26.195 28.682 Sense canvis significatius
Estalvi CO2 equivalent (Tm) 8,95 10,62 10,65 10,74 8,89 Sense canvis significatius

Resultats

La nostra societat depèn, per proveir-se d’energia, de fonts no renovables, la majoria d’origen fòssil, com el petroli, el gas natural o el carbó.

Per reduir els impactes ambientals negatius que genera el consum d’aquest tipus d’energia es poden prendre diferents mesures. Per una banda es pot actuar reduint el consum, mitjançant una millora de l’eficiència energètica.

Una altra via de millora ambiental, cada cop més freqüent en institucions públiques, empreses privades, i fins i tot a les llars, és la utilització de fonts d’energia renovables, ja sigui contractant l’energia que es consumeix de fonts renovables o amb instal·lacions de producció pròpies.

Des de l’1 de gener de 2018 la UB té contractada l’electricitat que consumeix amb origen renovable, però molt abans, en concret des de l’any 2004, es va sumar a la promoció de les energies baixes en carboni, participant en un projecte interuniversitari mitjançant una instal·lació fotovoltaica de 500 m² a les Facultats de Física i Química, capaç de produir l’energia elèctrica equivalent al consum anual d’uns 30 habitatges.

Tenint en compte la capacitat de la instal·lació fotovoltaica, de 60.000 kWh l’any, s’observa com a partir del 2007 existeix una significativa reducció de la producció d’electricitat, que no s’explica per factors climatològics, sinó per una disminució de rendiment de la instal·lació.

Els darrers anys la producció elèctrica s’ha estabilitzat a l’entorn de 30 MWh anuals, però no s’han recuperat els valors potencials degut a que la instal·lació necessita inversió per substituir els elements que s’han avariat o deteriorat des de la seva posada en funcionament, i al declivi de rendiment propi dels captadors fotovoltaics.

Instalació fotovoltaica UB

Instal·lació fotovoltaica de l’Atri Solar de les facultats de Física i de Química de la Universitat de Barcelona

Gràfiques

Producció fotovoltaica a l'Atri Solar de les facultats de Física i de Química