Descripció

Nombre de notícies sobre temes ambientals publicades a la web de la Universitat de Barcelona a través dels espais de comunicació interna als treballadors (Intranet PDI i PAS) i als estudiants (MonUB), i de l’espai de comunicació externa (ub.edu).

Indicador 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Evolució
Nombre de notícies ambientals al lloc web ub.edu (comunicació externa) 103 98 65 59 71 83 Millor
Nombre de notícies ambientals a l’Intranet PDI-PAS (comunicació interna) 25 26 30 27 19 34 Millor
Nombre de notícies ambientals a MonUB (comunicació interna) 29 28 26 35 34 25

Resultats

El nombre de notícies sobre el vessant ambiental de la sostenibilitat publicades a la pàgina principal de la UB va créixer notablement entre 2009 i 2011 d’unes 60 anuals fins a 158, per tornar a disminuir els darrers anys fins a situar-se entre 60 i 70 per any, valors similars als dels anys 2006 i 2007.

En canvi, les notícies publicades als portals dels col·lectius d’estudiants (Món UB) i treballadors (Intranet PDI i PAS), s’ha mantingut més estable, amb entre 25 i 35 notícies anuals. Només els anys 2010 i 2011 el nombre de notícies dedicades a sostenibilitat al portal d’estudiants va ser superior, entre 60 i 70 anuals, i al 2017 les noticies a la Intranet PDI i PAS han disminuït notablement.

Segons aquestes dades, la comunicació interna en sostenibilitat es manté estable a l’entorn de 3 notícies mensuals (Món UB i Intranet PDI i PAS), en tant que la comunicació externa (web ub.edu) perd força progressivament, passant d’un màxim de 14 notícies mensuals el 2011, a les 6 dels darrers tres anys.

Tot i que moltes de les notícies es repeteixen en els diferents mitjans de comunicació interna i externa de la UB, s’observen algunes comunicacions específiques de cada destinatari, com és el cas de cursos o beques destinades a estudiants, o la celebració de jornades i l’obtenció de premis i/o reconeixements per activitats ambientals en les dirigides al professorat.