Ley de prevención de riesgos laborales

És possible consultar la versió en hipertext de la LEY 31/1995, de 8 de novembre B.O.E. nº 269, de 10 de novembre al servidor del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo Consulta-la aquí Enllaç extern

Des d’aquí és possible descarregar la versió íntegra de la llei Arxiu .pdf.

A dalt

Llei 54/2003 de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals

Set anys després de l’entrada en vigor de la Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals (PRL) i com a conseqüència de determinades insuficiències en el seu contingut i a la presència de certs problemes que dificultaven la seva aplicació s’ha dictat la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la PRL.

Els seus objectius bàsics tal com s’enumeren a l’exposició de motius d’aquesta Llei són els següents:

 • Combatre de forma activa la sinistralitat laboral
 • Fomentar una autèntica cultura de la PRL en el treball, deixant de ser un compliment merament formal o documental
 • Integrar la PRL en els sistemes de gestió de l’empresa
 • Millorar el control del compliment de la normativa de PRL

Des d’aquí és possible descarregar la versió íntegra de la llei Arxiu .pdf.

A dalt

RD 171/2004 De desenvolupament de l’article 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals en matèria de coordinació d’activitats empresarials

Amb els mateixos objectius que la Llei 54/2003 abans esmentada el desenvolupament de l’article 24 de la LPR suposa un nou pas per combatre, mitjançant la coordinació de l’activitat preventiva entre empreses, la siniestralitat laboral en el supòsit, cada cop més habitual, en que un empresari subcontracta a d’altres empreses la realització d’obres o serveis en el seu centre de treball (fotocòpies, bars, manteniment, neteja, seguretat,…).

Des d’aquí és possible descarregar el text complet Arxiu .pdf.

A dalt

Legislació relativa a la prevenció de riscos laborals

 • Ley 31/1995, de 8 de noviembre , de Prevención de Riesgos Laborales.
 • Orden de 27 de junio de 1997, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
 • Real Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención.
 • Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 • Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por la que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
 • Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas.
 • Real Decreto 488/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
 • Real Decreto 664/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores ante los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos mediante el trabajo.
 • Real Decreto 665/1997 de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores ante los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos mediante el trabajo.
 • Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual.
 • Real Decreto 949/1997, de de 20 de junio, por el cual se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales.
 • Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
 • Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por la que se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
 • Real Decreto 780/1998, de 30 d’abril (BOE de 1 de mayo) por el cual se modifica el R.O. 39/1997 que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
 • Real Decreto 1488/1998, de 10 de julio de adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración General del Estado.
 • Real Decreto 393/2007, de 23 de març (BOE nº 72 de 24 de març), pel qual s’aprova la Norma Bàsica de Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergència.

A dalt