Residus municipals, especials i altres

Residus municipals

Descripció

Quantitat de residus municipals, totals i per fraccions, generats en els diferents centres de la UB. S’inclouen en aquesta estadística tant els quilograms diaris que es generen de cada fracció, com el percentatge conjunt de les fraccions de recollida selectiva (matèria orgànica, paper/cartró, envasos i vidre).

Indicador20162017201820192020Evolució
Resta3.2462.8502.7912.4361.043Millor
Matèria orgànica723689766973328Millor
Paper/cartró1.5381.6821.7221.476641Sense canvis significatius
Envasos197180200257109Millor
Vidre439474504692317Millor
Total residus municipals6.1435.8755.9835.8342.438Millor
Recollida selectiva (%)47,251,553,358,257,2Millor

Resultats

Entre els anys 1998 i 2009 la UB va experimentar una millora molt destacada en la recuperació de matèries primeres i l’estalvi de recursos naturals que comporta el reciclatge de residus. Així, si l’any 1998 només es recollia separadament el paper, i fins al 86% dels residus s’abocaven barrejats en la fracció rebuig, l’any 2010 ja es reciclava més del 60% dels residus municipals generats a la UB. Entre 2010 i 2014 es va produir una reducció dels residus generats, fins a arribar a 5,5 tones diàries. Una part d’aquesta reducció s’explica per una disminució d’activitat, i una altra per un canvi en la metodologia de càlcul dels residus generats.

A partir de 2015 la quantitat total ha anat baixant de 6,1 a 5,8 tones diàries. Per fraccions:

  • el paper-cartró es troba al voltant d’1,5 tones diàries, amb alguns repunts fins a 1,7 tones,
  • la matèria orgànica es trobava en 0,75 tones diàries quan la recollida es limitava als bars, però la posada en marca de la selecció als espais on es menja en carmanyola ha permès incrementar uns 250 kg diaris aquesta fracció;
  • els envasos lleugers es troben al voltant de 200 kg diaris, amb un repunt l’any 2019 fins a gairebé 260 kg;
  • el vidre es trobava entre 400 i 500 kg diaris, però l’any 2019 s’observa un augment fins a gairebé 700 kg.

La recollida selectiva ha millorat significativament a partir de 2016, i se situa prop del 60%. La major part de la selecció correspon al paper-cartró (25% en pes del total de residus municipals), que és el residu predominant a la Universitat, però també és molt significativa la fracció de matèria orgànica (17%). Les fraccions envasos lleugers (4%) i vidre (12%) són més minoritàries.

Les dades de l’any 2020 han estat estimades a partir dels valors de 2019, tenint en compte el període de tancament d’activitat, que els serveis de restauració han estat tancats més de 9 mesos, i la presencialitat variable durant les diferents fases de desescalada per la pandèmia de COVID-19. En conjunt, s’estima una reducció del 58,2% de la quantitat total de residus municipals generats.

Gràfiques

Evolució de la generació de les cinc fraccions de residus municipals a la Universitat de Barcelona (2011-2020)

Residus especials

Descripció

Quantitat de residus especials produïts pels laboratoris dels diferents centres de la UB, expressats en quilograms, i que han estat gestionats per empreses autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya.

S’inclouen en aquesta estadística els residus químics (líquids i sòlids), els residus sanitaris (bioperillosos i citotòxics), els residus fotogràfics (reveladors i fixadors) i els residus d’animals d’experimentació generats a les Unitats d’Experimentació Animal (Estabularis).

Indicador20162017201820192020Evolució
Quantitat total85.49088.30186.92188.26254.930Igual
Residus químics44.56348.80044.96351.44732.605Pitjor
Residus sanitaris26.06927.24727.91428.46114.989Pitjor
Residus fotogràfics1.2567811.354840349Igual
Residus animals13.60211.47312.6907.5146.987Igual

Resultats

L’indicador va mostrar entre 2010 i 2013 un descens proper al 7%, degut, per una banda, a la finalització de projectes de recerca i a la manca de nou finançament per a activitat d’R+D+I, però també al fet que es van implantar accions per evitar que es generin residus especials.

Entre 2013 i 2015 es detecta un nou repunt del 13%, provocat per l’increment dels residus sanitaris. De fet, en aquest període els residus químics van disminuir un 11,6%, en tant que els sanitaris van augmentar un 48%. Es tracta d’un increment associat a la posada en funcionament de laboratoris nous d’institucions externes que, en treballar a les instal·lacions de la UB, afecten significativament al volum total de residus especials.

A partir de 2015 la quantitat total es manté més o menys estable, però cada tipus de residu presenta un comportament diferent: els químics i fotogràfics van oscil·lant, els sanitaris augmenten progressivament i els animals disminueixen. Destaca l’increment dels químics l’any 2019 degut principalment a l’incendi que van patir instal·lacions de recerca d’un dels edificis, que va deixar inutilitzada una gran quantitat de reactius i es van haver de gestionar com residus.

La producció de residus l’any 2020 va disminuir prop d’un 38% com a resultat del tancament temporal d’edificis per la pandèmia de COVID-19.

Per centres, els principals generadors són la Facultat de Química, la Facultat de Medicina-Clínic, la Facultat de Farmàcia i el Campus de Bellvitge.

Gràfiques

Evolució de la producció de residus especials generats als laboratorns de la Universitat de Barcelona entre els anys 2006 i 2020

Altres residus

Descripció

Quantitat de residus municipals especials (fraccions equips electrònics, piles, fluorescents, i tòners i cartutxos de tinta), recollits separadament en els diferents centres de la UB.

Indicador20162017201820192020Evolució
Equips electrònics (kg)6.11218.81010.8889.42110.923 width=
Piles (kg)397862646647278Pitjor
Fluorescents (kg)1.3851.7801.6371.9931.233Millor
Tòners i cartutxos de tinta (kg)2.0942.3782.5312.381s.d. width=

Resultats

Els residus inclosos en aquest apartat presenten una tendència variable, com es detalla a continuació:

  • Equips electrònics. Presenten una significativa variació interanual, ja que no hi ha una regularitat en les retirades i els residus se centralitzen i s’emmagatzemen un temps en espera d’efectuar la recollida. El 2015 i 2017 es produeixen dos repunts, que coincideixen amb una important campanya de substitució d’equips de rènting. Entre 2018 i 2020 la quantitat de residus gestionats es va situar al voltant de 10 tones.
  • Piles. Igual que els equips electrònics, la recollida de piles no és periòdica, i això explica la variació de quantitats generades any a any. Tanmateix, s’ha produït una tendència decreixent entre 2011 i 2014, i un nou augment a partir de 2015. El progressiu descens de la recollida de piles pot ser resultat d’una reducció del seu ús en favor de les bateries recarregables. El repunt de 2017 es troba relacionat amb el buidatge de les quantitats acumulades en alguns centres (Campus Mundet, facultats de Física i Química, i Biblioteca Baldiri Reixac).
  • Fluorescents. Des de la segona meitat de 2008 els centres de la UB estan integrats en el sistema de gestió de residus de làmpades, disposant de contenidors propis i facilitant que la totalitat dels fluorescents generats siguin recollits per una de les empreses autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. Els valors anuals es troben entre 1,4 i 1,9 tones.
  • Tòners i cartutxos de tinta. Inclou dades dels residus de tòners d’equips a les unitats administratives de la UB, dels serveis de reprografia de cada centre, i de les fotocopiadores autoservei (fins a 2017, ja que el servei es va suprimir). El procediment de gestió d’aquests residus es troba consolidat i estabilitzat, amb una quantitat anual recollida entre 2,1 i 2,5 tones. Caldrà veure com influeix l’entrada en funcionament del contracte d’impressió, que provoca una estandardització dels consumibles i un canvi en el procediment de gestió per als tòners d’equips a les unitats administratives de la UB.

La pandèmia de COVID-19 de l’any 2020 ha afectat de manera diferent a la generació d’aquests residus. La gestió de RAEEs pràcticament no ha quedat modificada, atès que s’han seguit gestionant equips obsolets en quantitats similars. Les piles han tingut una reducció del 57% pel fet que la UB actua com a punt de recollida pública, i la presencialitat als edificis s’ha reduït per les restriccions de mobilitat. Els residus de fluorescents han baixat un 38% pel menor ús de lluminàries als edificis, amb tancament total durant algunes setmanes i menor presencialitat als despatxos. En la data d’actualització d’aquesta fitxa no estaven disponibles les dades corresponents a les recollides realitzades l’any 2020.