Acetaminofè

CAS: 103-90-2
FÓRMULA: C8H9NO2

GRUP: Compostos no halogenats
SUBGRUP: Sòlids orgànics no halogenats

CONTENIDOR(S)

Bidons ballesta (60, 120 i 200 litres) i bidons químics boca ampla (10 i 5 litres)

ETIQUETA