Què són?

El bromur d’etidi és un colorant fluorescent de la família de les sals de fenantridini. Sinònims: bromur de 3,8-diamino-5-etil-6-fenilfenantridini; EtBr. La seva fòrmula molecular és C21H20N3Br, el seu pes molecular és 394.3 i el seu número CAS és 1239-45-8. El seu aspecte físic és sòlid i el seu color vermell.

El iodur de propidi és un colorant fluorescent de la mateixa família que el bromur d’etidi. És mutàgen, però en menor proporció que el bromur d’etidi, i el podria reemplaçar en la major part de les seves utilitzacions Sinònims: diiodur de 3,8-diamino-5-(3-(dietilmetilamoni)propil)-6-fenilfenantridini; diiodur de propidi. La seva fòrmula molecular és C27H34N4I2, el seu pes molecular és 668.4 i el seu número CAS és 25535-16-4. El seu aspecte físic és pulverulent i el seu color vermell.

Bromur d'etidi iodur de propidi

Per a què es fan servir principalment?

Bromur d’etidi: és un colorant molt utilitzat a biologia molecular per a visualitzar ADN.

Iodur de propidi: és un colorant molt utilitzat a citologia, en particular en citofluorometria.

Tots dos compostos són agents intercalants: s’intercalen entre els parells de bases dels àcids nucleics. (El bromur d’etidi s’intercala sobre tot a nivell de l’ADN mitocondrial). .

Per què són perillosos?

Bromur d’etidi Iodur de propidi
Classificació de perill Aquest producte es classifica com a perillós d’acord amb la Directiva de la UE 88/379 i concordants, sobre Compostos Químics i Productes Perillosos Aquest producte es classifica com a perillós d’acord amb la Directiva de la UE 88/379 i concordants, sobre Compostos Químics i Productes Perillosos
Molt tòxic Tòxic
Advertencies
 • Nociu en contacte amb la pell i per ingestió.
 • Molt tòxic per inhalació.
 • Irrita les vies respiratòries i la pell.
 • Possible risc d’efectes irreversibles.
 • Substància perillosa per al sistema d’abastament d’aigua.
 • No inhalar la pols.
 • No permetre el contacte amb ulls, pell o roba.
 • Rentar-se acuradament després de la manipulació
 • Mutàgen.
 • Irritant.
 • Mantenir hermèticament tancat.
 • Sensible a la llum.
 • Productes perillosos de combustió o descomposició: fums tòxics de monòxid de carboni, diòxid de carboni, òxids de nitrogen, iodur d’hidrogen.
Frases indicatives de risc (frases R)
 • R 39/26/27/28: molt tòxic: perill d’efectes irreversibles molt greus per inhalació, contacte amb la pell o ingestió.
 • R 46: pot causar alteracions genètiques hereditàries.
 • R 46: pot causar alteracions genètiques hereditàries.
 • R 36/37/38: Irrita els ulls, la pell i les vies respiratòries.
Frases indicatives de seguretat (frases S)
 • S 7/8: Manteniu el recipient ben tancat, a un lloc sec.
 • S 20/21: No mengeu, ni bebeu ni fumeu durant la seva utilització.
 • S 56: No el llenceu a aigüeres o al medi ambient. Elimineu-lo a un punt de recollida de residus.
 • S 60: Elimineu el producte i/o el recipient com a residu perillós.
 • S 45: En cas d’accident, consultar immediatament al metge (si és possible, mostrar l’etiqueta).
 • S 26: En cas de contacte amb els ulls, rentar immediatament i abundantment amb aigua i consultar al metge.
 • S 36/37/39: Fer servir indumentària i guants adequats i protecció per als ulls i/o la cara.
 • S 22: No respirar la pols.

Procediments de destrucció i descontaminació.

Destrucció

 1. Poseu a un recipient de 250 ml, en agitació magnètica, 100 ml d’una solució que contingui 50 mg de bromur d’etidi (0.5 mg/ml).
 2. Afegiu 20 ml d’una solució d’àcid hipofosforós al 5% (solució mare: 90 ml d’aigua més 10 ml d’àcid hipofosforós comercial al 50%).
 3. Afegiu 12 ml d’una solució aquosa de nitrit de sodi 0.5 M (34.5 g/l).
 4. Deixeu en agitació uns minuts (desgasament progressiu).
 5. Deixeu 20 hores en repós.
 6. Neutralitzeu amb bicarbonat sòdic.
 7. Elimineu en excés d’aigua.

És probable que aquesta tècnica pugui ser utilitzada en les mateixes condicions per a la destrucciò d’iodur de propidi.

Descontaminació

 1. Afegiu a 100 ml d’una solució que contingui 100 m g/ml (0.1 mg/ml) de bromur d’etidi, 2.9 g d’Amberlita XAD-16.
 2. Després de barrejar durant 20 hores, filtreu la barreja i classifiqueu el residu sòlid com a residu perillós.
 3. Descarteu el filtrat, que hauria d’aparèixer transparent.

Per a 100 ml de solució que contingui iodur de propidi, és necessari utilitzar 5 grams de reïna Amberlita XAD-16.

Referències bibliogràfiques

 • Picot, A., Grenouillet, P. “Destruction du bromure d’éthidium et de l’iodure de propidium” a La Sécurité en laboratorire de chimie et de biochimie, cap IV.
 • “Disposal of ethidium bromide”. TIBS. June, 1994: 257-8.
 • Lunn, G., Sansone, E.B. “Ethidium bromide: destruction and decontamination of solutions”. Analytical Biochemistry 162 p. 453-458 (1987).