Què és l’electricitat estàtica?

És l’electricitat provocada per càrregues estacionàries. Quan les càrregues elèctriques es troben presents sobre la superfície d’un cos no conductor, a on queden atrapades i no poden escapar es diu que aquest cos presenta electricitat estàtica. El cos humà està sotmès a un intercanvi de diferència de potencial elèctric entre l’atmosfera i la terra, és a dir, és travessat constantment per unes càrregues elèctriques que absorbeix i després expulsa.

Quines conseqüències té?

Les enrampades es produeixen en els dos sentits: al transferir càrregues o al rebre-les, al tocar o al ser tocat. Aquestes situacions extremes s’esdevenen quan el cos té dificultats per alliberar la càrregapaulatinament, bé per un motiu meteorològic (falta d’humitat) o de vestimenta (calçat i roba aïllants). Quan finalment aconsegueix alliberar la càrregues, ho fa de cop i arriba l’enrampada. Si el contacte és violent i breu, llavors es produeix l’espurna.

Com es pot evitar?

Quan les condicions naturals, inclosa la humitat, no són propícies per la constitució d’una via conductora que impedeixi la generació d’electricitat estàtica, ni per dissipar les càrregues que es formen inevitablement, haurem de recórrer a línies conductores artificials. La interconnexió es realitza amb l’objectiu de reduir al mínim les diferències de potencial entre objectes conductors. Una classe d’interconnexió és la posada a terra dels objectes conductors. La humitat de l’aire funciona com un conductor que afavoreix l’intercanvi de tensions. Si l’ambient es molt sec, el cos no allibera la seva energia i es carrega. Aquest fet augmenta si es porten robes acríliques o si s’utilitza calçat sintètic aïllant, ja que les sabates són la gran presa de terra del cos humà. Tots els aparells (fotocopiadores, impressores, ordinadors) generen electricitat estàtica, que l’alliberen per mitjà d’una presa de terra. Si no és així es recarreguen, i llavors quan el cos humà toca l’aparell existeix una diferència potencial entre ambdós que es converteix en una enrampada.

Per tal d’evitar-ho, podem recórrer a línies conductores artificials, com podria ser la posada a terra dels objectes conductors. Utilitzar robes de cotó, i calçat de materials conductors: cuir, cànem i espart. S’ha de procurar que l’ambient sigui humit, utilitzant humidificadors, quan la humitat relativa atmosfèrica sigui baixa, o bé quan el sistema de ventilació ressequi molt l’ambient. Es pot aconsellar instal·lació d’humidificadors de tipus casolà , per elevar la humitat de l’ambient i aconseguir que les càrregues elèctriques tinguin millors vies per la seva descàrrega. És molt important el manteniment d’aquests humidificadors. Cal canviar molt sovint  l’aigua per evitar la formació de fongs.

Referències bibliogràfiques

  • Electricidad estática y corriente eléctrica [enregistrament vídeo]. Barcelona : Ancora Audiovisual, dl 1985.
  • Smythe, William Ralph, Static and dynamic electricity. New York : McGraw-Hill, 1950.
  • “Electricidad. Baja tensión”, dins Seguridad en el trabajo: monografías. Fremap
  • López Beneyto, Félix; García-Asenjo Martín-Delgado, Fernando.”La electricidad y nuestra salud”, dins Seguridad en el trabajo: monografías. Fremap
  • Tema 3 : electrostática Enllaç extern