Recomanacions per a la utilització de punters làser

Actualment, els “laserpoint”, punters làser, s’utilitzen freqüentment, com alternativa del punter tradicional, per a realitzar indicacions al projectar imatges o informacions sobre una pantalla, per exemple en sessions de formació. S’utilitzen sobretot en el camp de l’ensenyament, tot i que cada vegada més s’empren en diverses activitats particulars.

Com equips de treball tècnic que són, estan subjectes a la legislació de seguretat d’aparells a l’hora de la seva comercialització i al reglament sobre “raigs làser” en pel que fa a la seva utilització.

El làser incorporat en aquests punters és un semiconductor de làser que, segons el vidre, irradia amb una longitud d’ona corresponent al roig o al verd. La norma europea aplicable pel fabricant d’aquests aparells és la EN 60825-1 sobre “Seguretat d’equips làser”. Segons aquesta norma, per als punters làser en el camp de longitud d’ona visible (400-700 nm), com a molt s’ha d’emprar un làser de classe 2. En aquesta clase, la potència màxima admissible se situa en 1 Mw.

La protecció contra la radiació en els làser de la clase 2 es garanteix pel reflex de tancada de parpella a l’exposar-se l’ull a la radiació. És a dir, una persona que rep el raig làser directament a l’ull, rep un enlluernament i tanca les parpelles. Aquesta reacció triga com a molt 0,25 segons i és suficient per a la protecció en el cas dels làser de clase 2. No obstant, cal tenir controlat que es compleixi el valor límit admissible de 25mW/m2 de densitat de potència, que resulta d’una potència d’1 mW sobre el diàmetre normal de l’iris (7 mm). En qualsevol cas, no s’ha de mirar intencionadament al raig, ja que en aquest cas se sobrepassaria el límit admissible.

En conseqüència, aquests aparells làser han de tenir la indicació ‘radiació làser, no mirar al raig, làser classe 2 segons EN 60825-1’.

En el cas dels làser de classe 3 es tracta de làsers ampliats, que en el camp de longitud d’ona visible han de complir amb el mateix valor límit per a l’observació directa. Tot i això, per l’ampliació del raig, aquests làsers poden ser perillosos en la utilització d’instruments òptics com lupes, microscopis, prismàtics. Per això, aquests aparells han de tenir la indicació ‘radiació làser, no mirar el raig, tampoc amb instruments òptica, làser classe 3 segons EN 60825.1’. Els valor límit corresponents són :

 • p < 5 mW mesurat amb diafragma 16 mm (25 W/m2)
 • p < 1 mW mesurat amb diafragma 7 mm (25 W/m2)

En els països no europeus es classifiquen freqüentment els làsers segons una directriu CDRH d’Estats Units. La classe 3A d’aquesta directriu es correspon amb la 3B segons la EN 60825-1, ja que no necessita complir amb el valor límit de 25 W/m2 de densitat de potència. Per això, les publicacions científiques nord-americanes han descrit algun cas de danys en la retina de persones a causa d’aquests aparells làser. La raó és que sobrepassen la potència d’1mW, mesurada sobre un diafragma de 7 mm, és a dir sobrepassen la densitat de potència de 25 W/m2 i, per tant, es tracta de làsers de classe 3B.

Els làsers de classe 3B són perillosos ja que la reacció automàtica de tancament de la parpella per protegir l’ull ja no és suficient. Aquesta classe no està autoritzada per a ser utilitzada en punters làser. Per això, han d’adoptar-se en el camp de la recerca les corresponents mesures de protecció:

 • Ulleres de protecció
 • Blindatges
 • Instruccions de seguretat
 • Senyalització

Aquestes mesures necessàries mostren clarament que els làser de classe 3B no poden utilitzar-se en punters per a fins de formació. S’han d’utilitzar els làser de classe 2 amb indicació escrita sobre el seu ús correcte, amb el següent contingut:

 • Classe de làser que és.
 • No ha de ser dirigit a les persones.
 • Tipus de piles que han de ser col·locades.

En el moment de l’adquisició d’un punter làser cal assegurar-se de la seva correcta classificació com làser de la classe 2 segons la norma EN 60825-1. En la informació proporcionada ha d’incloure’s el fabricant amb nom i adreça.
Actualment no existeix senyalització “CE” sobre aquests productes.

Altres dades

Traducció/Adaptació del text de la Universitat de Bristol

L’ús erroni de punters làser de qualsevol classe pot provocar, directa o indirectament, una lesió sèria. El seu ús indegut constituirà una falta disciplinària.

El punter làser ha d’estar marcat clarament amb la seva categoria dins la classificació i els de classe 3A han d’estar registrats en la base de dades de làsers de l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) de la Universitat. El registre serà limitat als membres del personal (PAS i docent) i als estudiants que n’hagin de fer ús seguint les indicacions del seu departament.

Classes 2 i 3A

Els punters emprats en docència poden causar danys seriosos i ireeversibles a l’ull. Per tal d’evitar-ho, cal complir les següents normes de seguretat :

 1. S’ha de contemplar com un risc la projecció del punter directament a l’audiència.
 2. Sota cap circumstància s’ha de dirigir el punter a l’audiència.
 3. A ser possible, no s’ha de enfosquir totalment la sala on s’està emprant el punter làser.
 4. Cal fer una inspecció visual prèvia a la presentació per tal d’assegurar-se que no hi hagi cossos reflectants que puguin projectar el raig cap a l’audiència o l’orador.
 5. Els làsers de classe 3A no poder ser susceptibles de ser activats per accident o error, i en cas que això sigui possible, caldrà modificar el punter perque funcioni de manera segura.
 6. En cas que l’orador o qualsevol membre de l’audiència rebi una exposició del raig làser a l’ull, caldrà que sigui considerat com un accident. S’atendrà a l’accidentat en el Servei Mèdic corresponent i s’informarà a l’OSSMA del succeït.

Classes 3B i superior

No es permetrà el registre ni l’ús d’aquest tipus de punters amb finalitats docents.