Treball a distància (1/4)

Informació previa

Les accions proposades per l’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) tenen com a objectiu el compliment de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals en el treball a distància, en les condicions actuals.

En no estar regulat encara el teletreball a data d’avui, l’aplicació d’aquestes accions té caràcter temporal i excepcional i respon a la necessitat d’implantar el treball a distància, d’acord amb el recollit en l’article 5 del RDL 8/2020del 17 de març que estableix com a prioritat la realització del treball a distància sempre que sigui possible.

El pas 1 del qüestionari que es proposa, correspon a l’avaluació de riscos en situació excepcional i, juntament amb el curs de formació en línia que s’ofereix, tenen com a objectiu facilitar la comprensió de les mesures preventives, bàsicament ergonòmiques i psicosocials, necessàries per al treball a distància. També dona pautes sobre la realització de pauses i d’exercicis físics per prevenir la fatiga postural i visual.

Pas 1

Avaluació per al treball a distància

L’article 5 del RDL 8/2020 del 17 de març estableix com a prioritat la realització del treball a distància sempre que sigui possible.

L’obligació d’efectuar l’avaluació de riscos, en els termes que preveu l’article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, per al treball a distància, amb caràcter excepcional, s’entén complerta a través d’una autoavaluació realitzada per la mateixa persona treballadora, mentre estigui vigent el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.

D’acord amb l’establert es formula el següent qüestionari per al desenvolupament de treball a distància conseqüència de la situació temporal i extraordinària derivada de la crisi sanitària per la Covid-19.

Instruccions

 1. El qüestionari s’ha de complimentar per la persona treballadora d’acord amb la informació de les condicions particulars presents en el lloc on estigui desenvolupant el treball a distància.
 2.  Procediment d’actuació en cas segons les respostes:
  • Resposta afirmativa (SÍ): la condició de treball és adequada i no és necessari adoptar cap mesura.
  • Resposta negativa (NO): es recomana que el treballador adopti les mesures per a la seva adequació. Si no és possible ho pot posar en coneixement del servei de prevenció per a l’anàlisi i, si s’escau, adopció de mesures.
 3. El fet de no disposar d’alguns dels elements de mobiliari o espai amb les mides o característiques idònies no implica necessàriament una incompatibilitat amb la possibilitat de treballar a distància, però si pot ser indicatiu de la necessitat d’incrementar la freqüència de les pauses i d’exercicis durant la realització de l’activitat.
 4. Només en el cas, que les condicions existents variessin substancialment de les condicions indicades i no fos possible adaptar-les, s’hauria de contactar amb l’OSSMA per plantejar els dubtes i analitzar la forma de millorar les condicions de treball a distància.

Així doncs,

 1. El primer que has de fer és escollir un lloc des d’on treballar a distància. Recorda: El lloc de treball ha de ser fix, per tal que tècnicament sigui possible complir els requeriments establerts per la LPRL.
 2. Un cop definit l’espai per al desenvolupament de la tasca de treball a distància emplena el següent Formulari de comprovació de condicions de seguretat i salut associades al treball a distància. Aquesta eina facilita:
  • a la UB, informació que ha de permetre donar compliment a les mesures mínimes de seguretat i salut als llocs de treball establertes al RD 486/97;
  • al Servei de Prevenció, dades per a l’establiment de mesures preventives o correctores addicionals en funció de les respostes rebudes;
  • i a la persona teletreballadora recursos d’autoaprenentatge que li permetin reconfigurar el seu lloc de treball quan alguna de les condicions de seguretat i salut no es compleix adequadament.

Formulari

  Els camps amb asterisc (*) són obligatoris

  Dades personals
  Entorn de treball

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  Mobiliari

  SiNo

  SiNo

  • SiNo
  • SiNo

  SiNo

  SiNo

  Equip informàtic

  FixPortàtil

  RECORDA: Has de saber que per treballar de forma continuada amb l’equip informàtic és molt més ergonòmic un equip de sobretaula que no pas un ordinador portàtil.

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  Altres consideracions

  SiNo

  SiNo

  SiNo

  Dret d’informació relatiu al tractament de dades personals
  (1) El responsable del tractament de les vostres dades és la Secretaria General de la Universitat de Barcelona. (2) La finalitat del tractament és gestionar la prevenció de riscos laborals. (3) Teniu dret a accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al seu tractament, sol·licitar-ne la portabilitat i la limitació dels tractaments, en determinades circumstàncies. (4) Podeu consultar la informació detallada dels tractaments esmentats.

  laptop