Qui Som?

L’Oficina de Seguretat, Salut i Medi Ambient (OSSMA) neix per acord de la Junta de Govern de data 16 de maig de 1998 amb l’objectiu de dotar la Universitat de Barcelona d’una estructura tècnica organitzativa dedicada a la Prevenció de Riscos Laborals i a la Política de Medi Ambient. Oficialment va entrar en funcionament el 5 de juny de 1998.

L’OSSMA és una oficina de caràcter multidisciplinari que està formada per un conjunt de recursos humans i materials necessaris per a realitzar les activitats preventives i de gestió ambiental, a fi de garantir l’adequada protecció de la seguretat i la salut dels treballadors i del medi ambient, assessorant i assistint a tots els membres de la comunitat universitària específicament al rector, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

L’estructura organitzativa de l’Oficina es configura en tres Unitats:

 • Servei de Prevenció, amb les quatre especialitats marcades per la legislació:
  • Seguretat Laboral
  • Ergonomia i Psicosociologia
  • Higiene Industrial
  • Medicina del Treball
 • Unitat de Medi Ambient
 • Atenció social

Què fem?

Les funcions de l’OSSMA consisteixen en proporcionar a la Universitat l’assessorament i l’ajuda necessàries sobre:

 • El disseny, l’aplicació i la coordinació dels plans i programes d’actuació en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar a la seguretat i a la salut dels treballadors d’acord amb la normativa d’aplicació.
 • La determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives adients i la vigilància de la seva eficàcia.
 • La informació i la formació dels treballadors.
 • La vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos derivats del treball.
 • El disseny, l’aplicació i la coordinació dels plans i programes d’actuació en matèria ambiental.

En aquestes funcions queden incloses les següents actuacions:

 • Assessorar els membres de la comunitat universitària en temes de seguretat i medi ambient.
 • Coordinar l’activitat preventiva amb les empreses contractades per la UB.
  Investigar els accidents i les situacions de risc detectades.
 • Avaluar la salut dels treballadors d’una manera sistemàtica i justificada en relació als riscos derivats del treball.
 • Proporcionar el suport tècnic necessari per a l’elaboració i implementació dels plans d’emergència.
 • Dissenyar i proporcionar cursos de formació en tots els camps de la prevenció de riscos laborals i del medi ambient que siguin necessaris.
 • Assessorar en la gestió adequada dels residus generats.