CAS: 1311-10-0
Fórmula: H2O2Sr·8H2O

Grup: Bases inorgàniques
Subgrup: Òxids i hidròxids

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10 i 5 litres)

Etiqueta