CAS: 539-74-2
Fórmula: C5H9BrO3

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Sòlids orgànics halogenats

Contenidor(s)

Bidons ballesta (60, 120 i 200 litres) i bidons químics boca ampla (10 i 5 litres)

Etiqueta