CAS: 10022-68-1
Fórmula: CdN2O6·4H2O

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Mortals

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta