CAS: 10042-76-9
Fórmula: N2O6Sr

Grup: Altament perillosos
Subgrup: Comburents

Contenidor(s)

Bidons químics boca petita (10, 5 i 0,5 litres)

Etiqueta