CAS: 586-96-9
Fórmula: C6H5NO

Grup: Compostos halogenats
Subgrup: Sòlids orgànics halogenats

Contenidor(s)

Bidons ballesta (60, 120 i 200 litres) i bidons químics boca ampla (10 i 5 litres)

Etiqueta