Fórmules

Què són les fórmules?

Són consells pràctics de redacció amb exemples de l’àmbit de la física, entesos en un sentit ampli, ja que toquen aspectes tan variats com l’ús dels símbols i altres convencions, els verificadors ortogràfics, dubtes lèxics, etc.

dades negligibles

Hi ha coses que no es deixen menysprear, però sí negligir. Així, doncs, quan parlem de dades, de quantitats, etc., que no s’han de tenir en compte, que cal ometre, el verb adequat és negligir i l’adjectiu, per tant, negligible.

dependent

La persona que ens atén en un comerç és el dependent… Aquest mot el trobem sovint en altres contextos del llenguatge especialitzat: la resistència pot ser dependent de la llum i una equació del temps. Per saber quan hem d’escriure dependent o depenent, podem fer la prova de la independència.

després dels dos punts

Hi ha diferents tipus d’ones sísmiques: ones de volum i ones de superfície.
La matèria es presenta a la natura en tres estats físics: gasos, líquids i sòlids.
Elements sense isòtops: Be, F, Na, Al, etc.
Ultraviolat: UV

els decimals

En la tradició tipogràfica catalana, el símbol utilitzat per separar els decimals és la coma. En els llenguatges especialitzats, però, es pot fer amb punt o amb coma. És important mantenir la coherència en tot el treball i, per tant, cal tenir-ho en compte si s’insereixen imatges o resultats que en porten.

els símbols de les unitats

El nom complet de les unitats s’escriu en minúscula: metre, gram, ampere, mol, etc. El símbol de les unitats s’escriu en minúscula si prové d’un nom comú (10 kg, 5 km), però en majúscula si procedeix d’un nom propi (de B. Pascal, pascal, Pa; d’I. Newton, newton, N).

graus sota zero

Quan els símbols + i – precedeixen un nombre, s’escriuen sense espai. Ex.: –9 ˚C, –5 V, +24. L’espai sí que cal deixar-lo, en canvi, entre la xifra i el símbol de la unitat.

inseparables

Si volem mantenir junts dos segments (paraules, símbols, etc.) que podrien quedar separats a final de línia —com ara els 4 cm de l’exemple—, els podem unir amb un espai inseparable.

litres

El símbol del litre es pot escriure en minúscula o en majúscula. La Conferència General de Pesos i Mesures ha adoptat L com a símbol alternatiu per evitar el risc de confusió entre la lletra l i el número 1.

principi d’incertesa

En el cas de lleis, teories, fórmules, etc., només els noms propis van en majúscula inicial. Ex.: l’efecte Casimir, la llei de Plank, les lleis de la termodinàmica, el teorema d’equipartició, l’equació de Bernoulli, la teoria de la relativitat, la relativitat general, el principi d’incertesa de Heisenberg, etc.

sigles, majúscules i ADN

Les sigles en general es formen a partir de la lletra inicial de cada un dels mots que les constitueixen, s’escriuen en majúscula sense cap punt ni cap espai després de cada lletra. Les lletres majúscules de les sigles no ens han de despistar ni fer pensar que les inicials de les paraules que les formen necessàriament també van en majúscula quan les escrivim completes.