dotze centímetres o 12 cm… no mesclem ous amb caragols

Els nombres tant es poden escriure amb xifres com amb lletres, però cal tenir-ne en compte els diferents usos i especificitats. Així doncs, quan expressen una quantitat i van seguits del símbol de la unitat, s’escriuen amb xifres.

Ex.: Utilitzem un conductor esfèric de 12 cm de radi. Una resistència de 4 Ω es connecta a un generador que té una freqüència de 60 Hz. L’assignatura d’Àlgebra preveu 15 h de dedicació per a les pràctiques de problemes.

CaragolsEn canvi, quan els escrivim amb lletres no convé posar-hi el símbol sinó el nom de la unitat.

Ex.: Les dues capitals estan separades per vuitanta quilòmetres.
La dedicació a les pràctiques de problemes és de quinze hores distribuïdes en cinc sessions.

En textos científics o especialitzats no és habitual trobar-ho escrit amb lletres.

Ex.: Utilitzem un conductor esfèric de dotze centímetres de radi.
Una resistència de quatre ohms es connecta a un generador que té una freqüència de seixanta hertzs.

Més informació
Criteri del CUB sobre els nombres i remarques (podeu consultar la versió resumida del capítol a la guia ràpida).

Imatge de portada: Caragols, CC BY-SA ximateix!