Altres tràmits de doctorat

Document de compromís

DOCUMENTACIÓ:

Els i les estudiants que dipositin la seva tesi doctoral junt amb el document de sol·licitud, poden lliurar i registrar en la seu electrònica de la UB  o en la SED de Belles Arts prèvia petició de cita prèvia la següent documentació.

En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor, si n'hi ha. Les tesis han d'incloure una introducció general, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les Comissions Específiques de Defensa de les tesis poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l'àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s'estableix en aquesta Normativa.

 

PROPOSTA DE TRIBUNAL:

La direcció de la tesi doctoral haurà de proposar un tribunal.

Document per presentar l'Acreditació investigadora del tribunal
 

Aquest procediment permet als ciutadans presentar instàncies al registre general de la Universitat de Barcelona, en relació amb aquelles qüestions per a les quals no hi ha una sol·licitud o un procediment telemàtic.
 

Comparteix-ho: