Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Objectius i competències

Objectius

 • Proporcionar coneixement de l'estructura general i dels conceptes fonamentals de diverses disciplines jurídiques.
 • Analitzar problemes jurídics i tractar-los adequadament.
 • Interpretar la realitat, valorar la informació, distingir fets rellevants, distingir casos diferents, localitzar material pertinent, qualificar jurídicament els fets, prendre decisions, negociar, persuadir, fer-se entendre a tot tipus de persones, definir estratègies i aconsellar, sense perjudici de l'especialització posterior requerida per a l'exercici de diverses professions jurídiques, com ara l'advocacia, la funció pública o la feina en organitzacions empresarials o institucionals.
 • Assegurar una bona formació professional per al desenvolupament de diferents professions jurídiques.
   

Competències

Competències transversals
 

 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú, i capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes, i capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds).
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en l’àmbit propi, i capacitat de manifestar visions integrades i sistemàtiques).
 • Capacitat per conèixer i actuar des del respecte als drets fonamentals i posant atenció especial a la igualtat entre homes i dones, a la diversitat funcional i a la cultura de la pau d'acord amb els valors democràtics.
 • Capacitat d'aprenentatge significatiu i responsabilitat respecte dels sabers adquirits i de la formació continuada.


Competències específiques
 

 • Capacitat per identificar la dimensió jurídica de les relacions humanes i socials i per valorar-ne les implicacions en els diferents àmbits de l'ordenament.
 • Capacitat per comprendre el context humà, econòmic, social i polític del dret i per valorar els efectes de les normes i d'altres decisions jurídiques en aquests àmbits.
 • Capacitat per comprendre el caràcter històric del dret i coneixement de  l'origen i l'evolució dels ordenaments jurídics.
 • Capacitat per comprendre i reflexionar críticament sobre els valors implícits en el dret, especialment el de justícia i la seva realització.
 • Capacitat per conèixer, comprendre i saber usar els conceptes fonamentals i especialitzats de l'ordenament jurídic en les seves diferents branques.
 • Capacitat per comprendre el sistema institucional i la forma complexa de producció del dret en l'actualitat en els diferents nivells local, autonòmic, estatal, europeu i internacional.
 • Capacitat per comprendre l'estructura de l'ordenament jurídic i  per conèixer i aplicar els criteris de prelació de les fonts per determinar les normes aplicables en cada cas.
 • Coneixement i comprensió de la pluralitat jurídica del món, de l'evolució de la societat internacional i de les seves institucions, i de com incideix en l'elaboració de normes jurídiques internacionals i transnacionals. Capacitat per interpretar els mecanismes de recepció d'aquestes normes en l'ordenament jurídic espanyol.
 • Capacitat per comprendre la posició jurídica de les persones en les relacions amb l'Administració i, en general, amb els poders públics.
 • Coneixement i comprensió dels mecanismes i procediments de resolució dels conflictes jurídics.
 • Capacitat per interpretar les normes jurídiques segons les regles pròpies de cada àmbit del dret i per aplicar-les als conflictes socials corresponents.
 • Capacitat per plantejar diverses alternatives davant un mateix problema jurídic i per jerarquitzar i prendre decisions per arribar a la solució més adequada.
 • Capacitat per comprendre els fenòmens jurídics nous que planteja l'evolució de la societat i per dissenyar i conduir la investigació necessària per afrontar la problemàtica consegüent.
 • Capacitat per utilitzar adequadament les fonts de coneixement en l'àmbit jurídic, legal, doctrinal i jurisprudencial.
 • Capacitat per llegir i comprendre textos jurídics de naturalesa diversa i per analitzar-ne i identificar-hi allò que es consideri rellevant.
 • Capacitat per utilitzar amb destresa i precisió el llenguatge jurídic i la terminologia pròpia de les diferents branques del dret en les llengües catalana i castellana, i per gestionar documents i comunicar-se eficaçment en anglès.
 • Capacitat per comunicar oralment i per escrit idees i raonaments jurídics a una gamma àmplia i diversa de receptors utilitzant els registres adequats per a cada context.
   
Comparteix-ho: