Universitat de Barcelona

Grau en Dret

TFG

D’acord amb la normativa general de la Universitat de Barcelona i la Facultat de Dret, el pla d’estudis del grau de Dret inclou el Treball de Fi de Grau (TFG) entre les matèries obligatòries que cal superar per obtenir el títol acadèmic. La matrícula requereix haver superat o bé haver-se matriculat de totes les assignatures obligatòries per acabar els estudis.

Amb una càrrega lectiva de 6 crèdits, el TFG de Dret pot acollir-se a una de les modalitats següents:

— Cas pràctic (o dictamen).

— Informe (estat de la qüestió, revisió, síntesi, etc.).

— Simulació (o competició).

— Treball de recerca (bibliogràfica o sobre fonts).

El TFG es duu a terme individualment i de manera autònoma, atenent les indicacions formals previstes en la normativa acadèmica aprovada per la Facultat de Dret. El TFG s’ha de fer amb l’orientació d’un tutor, que ha d’actuar com a dinamitzador i facilitador del procés d’aprenentatge. El tutor orienta l’estudiant en la definició del treball de fi de grau, dins del marc d’una àrea temàtica determinada, en resol dubtes sobre el desenvolupament i vetlla perquè tingui la qualitat científica requerida fent un nombre raonable de revisions del treball escrit.

El projecte finalitzat s’ha de lliurar mitjançant el Campus Virtual en la data establerta al calendari acadèmic. Els estudiants que no dipositin el TFG en el termini establert constaran com a no presentats i no tindran dret a la reavaluació.

El tutor determinarà l’hora i el lloc de la presentació de les conclusions, dins del període marcat en el calendari acadèmic.

Procés de matriculació

  1. Vegeu planificació
  2. Matriculeu segons codi
  3. Contactar amb el professor/departament a l'inici del semestre.

Planificació del curs 2021-2022:

Dipòsit i defensa

PLANIFICACIÓ DEL PRIMER QUADRIMESTRE DEL CURS 2021-2022

En el cas dels TFG de Dret, s'ha d'entregar un exemplar imprès al tutor responsable i penjar l’arxiu en format PDF al Campus Virtual General TFG de Dret.

La data màxima per dipositar els treballs és el 10 de gener de 2022.

La presentació dels TFG davant del tutor es realitzarà de l'11 al 21 de gener de 2022 (llevat excepcions indicades pels departaments i autoritzades per la cap d'estudis).

Programació de les presentacions dels TFG: dia i l'hora de defensa el determinarà el tutor.

Als estudiants que no dipositin el TFG en el termini establert, els constarà com a «no presentat», i no tindran dret a la reavaluació.

En el cas que la qualificació atorgada pel tutor sigui de 8 l’alumne/a podrà decidir defensar el seu TFG davant un tribunal per tal d’obtenir una qualificació superior.

El terminis per la defensa davant dels tribunals són del 7 a l'11 de febrer de 2022

Data de reavaluació: del 7 a l'11 de febrer de 2022

 

PLANIFICACIÓ DEL SEGON QUADRIMESTRE DEL CURS 2021-2022

En el cas dels TFG de Dret, s'ha d'entregar un exemplar imprès al tutor responsable i penjar l’arxiu en format PDF al Campus Virtual General TFG de Dret.

La data màxima per dipositar els treballs és el 30 de maig de 2022.

La presentació dels TFG davant del tutor es realitzarà del 31 de maig al 13 de juny de 2022 (llevat excepcions indicades pels departaments i autoritzades per la cap d'estudis).

Programació de les presentacions dels TFG: dia i l'hora de defensa el determinarà el tutor.

Als estudiants que no dipositin el TFG en el termini establert, els constarà com a «no presentat», i no tindran dret a la reavaluació.

En el cas que la qualificació atorgada pel tutor sigui de 8 l’alumne/a podrà decidir defensar el seu TFG davant un tribunal per tal d’obtenir una qualificació superior.

El terminis per la defensa davant dels tribunals són del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022

Data de reavaluació: del 27 de juny a l'1 de juliol de 2022.

Comparteix-ho: