Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Pràctiques

PRESENTACIÓ

Les pràctiques externes contribueixen a la formació integral dels estudiants universitaris i faciliten el coneixement d’una metodologia de treball adequada a la realitat professional. S’afavoreix d’aquesta manera, el desenvolupament per a obtenir una experiència pràctica que tendeixi efectivament a la inserció dels futurs egressats en el mercat de treball.

El pla d'estudis del grau de Dret inclou l’assignatura optativa de pràctiques externes de 6 crèdits (150 hores). Les pràctiques s'adjudiquen a partir de l'elaboració d'un catàleg general publicat semestralment amb les places que ofereixen les entitats col·laboradores i són unes pràctiques tutoritzades i avaluades amb la corresponent qualificació en l'expedient acadèmic de l'estudiant. Aquestes pràctiques es gestionen des de la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat.

Així mateix, les clíniques jurídiques vinculades al Projecte d'innovació docent dret al Dret ofereixen la possibilitat de desenvolupar les pràctiques curriculars amb les seves entitats col·laboradores: Oferta formativa de les pràctiques en grau i màster a la Clínica Jurídica dret al Dret (curs 2020-21)

A més de realitzar les pràctiques curriculars vinculades a l'assignatura de pràctiques externes, l'estudiant pot realitzar pràctiques extracurriculars fins a un màxim de 750 hores, prorrogables a 900. Aquestes pràctiques es gestionen des de la Borsa de Treball de la Facultat.

Tant pel que fa a les pràctiques curriculars com a les extracurriculars, cal la formalització prèvia d'un conveni de cooperació educativa amb l'entitat col·laboradora en la que es desenvoluparan les pràctiques, i d’un projecte formatiu amb el contingut concret de les mateixes (horaris, tasques, competències...).

Els coordinadors del programa de pràctiques externes del grau de Dret són el Sr. Isidor Garcia (igarciasa@ub.edu) i la Dra. Elena Lauroba (e.lauroba@ub.edu)

Oficina de pràctiques, clínica jurídica i borsa de treball

REQUISITS

Per poder sol·licitar plaça de pràctiques, cal estar matriculat de l'assignatura PRÀCTIQUES EXTERNES en el quadrimestre corresponent del curs acadèmic en el que es volen fer les pràctiques i disposar de l'assegurança corresponent.

Per tal que no quedin places vacants, si a l'alumne se li adjudica una plaça, no hi podrà renunciar llevat causa de força major.

 

CALENDARI CURS 2021-2022

1ER QUADRIMESTRE

  • 04.10.2021: Sessió Informativa a les 12:30 h a l’Aula Magna. Presencial i en línia.
  • Del 04.10.2021 fins el 17.10.2021: Període per sol·licitar plaça a través del GIPE
  • 19.10.2021: Publicació de l’adjudicació de places
  • 25.10.2021: Data per poder iniciar les Pràctiques (en funció de la disponibilitat de l’entitat col·laboradora)
  • Termini màxim per a la presentació de la memòria: 10 dies des de la finalització del període de pràctiques

 

2N QUADRIMESTRE

Oferta de places per fer les pràctiques a les oficines judicials (CEJFE):


Altres ofertes:

  • 25.01.2022: Sessió Informativa a les 12:30 h a l’Aula Magna. Presencial.
  • Del 25.01.2022 fins el 10.02.2022: Període per sol·licitar plaça a través del GIPE
  • 14.02.2022: Publicació de l’adjudicació de places
  • 21.02.2022: Data per poder iniciar les Pràctiques (en funció de la disponibilitat de l’entitat col·laboradora)
  • Termini maxim per a la presentació de la memòria: 10 dies des de la finalització del període de pràctiques

 

Enllaços:

Formalització de la relació entre la Facultat, l’entitat col·laboradora i l’estudiant en pràctiques

La realització de pràctiques en una entitat col·laboradora exigeix la formalització d’un conveni de cooperació educativa entre la Facultat i l’entitat i d’un projecte formatiu que inclogui la descripció de les tasques i competències que l’estudiant desenvoluparà durant la seva estada. 

Desenvolupament i avaluació de les pràctiques

Per tal de poder fer el seguiment i l’avaluació de les pràctiques, s'assignarà a l’estudiant un tutor acadèmic de la pròpia universitat i un tutor extern. En finalitzar l’estada en pràctiques, l’estudiant haurà de presentar una memòria que, juntament amb l’informe del tutor extern, determinarà la qualificació de les pràctiques que s’incorporarà al seu expedient acadèmic.

La memòria s'ha d'enviar en el termini de 10 dies naturals a comptar des de la finalització de les pràctiques a l'adreça de correu electrònic practiquescurriculars.dret@ub.edu


Assegurança escolar

Els estudiants menors de 28 anys disposen de l’assegurança escolar obligatòria, inclosa en el pagament de la matrícula. Els més grans de 28 anys han de contractar l’assegurança voluntària

 

Comparteix-ho: