Memòries i informes

Memòria del curs acadèmic 

La Facultat de Dret elabora cada curs acadèmic una memòria on es recull tota la seva activitat.

 

Memòries acadèmiques

Abans de l’Espai VSMA i dels informes de Seguiment de Centre, s’elaborava una memòria d’indicadors acadèmics que reunia les dades de seguiment de les titulacions. En l’actualitat aquesta informació queda analitzada i recollida en els diferents processos de seguiment i acreditació de les titulacions.