Informació complementària graus

  • Exàmens de nivell de suficiència de llengua catalana

Els alumnes dels graus de Mestre en Educació Infantil i Mestre en Educació Primària que hagin accedit als ensenyaments mitjançant el Batxillerat cursat fora de Catalunya, un cop finalitzats els estudis de grau, no obtindran automàticament el certificat de Capacitació en Llengua Catalana (nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

A petició de la Facultat, els Serveis Lingüístics de la UB organitzen cada curs acadèmic dues convocatòries d’examen per obtenir el certificat de Capacitació en Llengua Catalana nivell C1 (model d’examen - model de correcció) adreçades a tots els estudiants de la Facultat que es trobin en aquesta situació,

Dates dels exàmens per al curs acadèmic 2021-2022:

Dissabte 12 de febrer de 2022 (formulari d'inscripció)

Examen escrit: de 9 a 13 hores - lloc per determinar
Examen oral El dia de l'examen escrit es comunicarà el dia i hora de l'examen oral.

Un mes abans de la data de l'examen es farà un recordatori a la pàgina principal del web de la Facultat amb l’enllaç per fer la inscripció i el pagament de la taxa.