INFORMA’T I PREPARA’T ABANS DE LA MATRÍCULA!

Per poder fer l’automatrícula és imprescindible que et registris prèviament per obtenir el teu identificador i contrasenya des del portal mónUB . Les dades inicials de què disposem són les que vas facilitar a l’Oficina d’Accés a la Universitat.
Un cop hagis emplenat i enviat el formulari, rebràs les instruccions i l’enllaç per generar una nova contrasenya a l’adreça de correu electrònic personal que tinguis registrada a l’expedient. Si ets estudiant de nou ingrés, la teva adreça electrònica registrada és la que has utilitzat durant el procés d’admissió.
T’hauràs de crear una contrasenya que acompleixi les següents condicions:
Ha de tenir entre vuit i setze caràcters i ha de contenir lletres majúscules i minúscules, nombres i símbols. Ha de ser diferent del teu codi. Convé que no es pugui associar fàcilment amb dades de la teva identitat (evita emprar la data de naixement, el teu nom, etc.). Més informació
Per a més informació o incidències consulta l’ajuda

REGISTRA’T ARA!!!!

Cada facultat organitza sessions informatives adreçades als alumnes de nou accés, on es dona informació específica de cada grau i instruccions per fer la matrícula.
És molt recomanable l’assistència.
Consulta el dia i hora de la sessió informativa del teu grau: calendaris de sessions informatives.
Consulta el calendari de matrícula del teu ensenyament: si no et matricules el dia que se t’ha assignat, perds la plaça.
Dona un cop d’ull a la Guia de l’Automatrícula: millor que resolguis els dubtes abans del dia que t’has de matricular.
Si has fet les EBAU/PAU, un Cicle Formatiu de Grau Superior o la prova d’accés per a més grans de 25, 20 o 45 anys a Catalunya i autoritzes la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent, no hauràs d’aportar cap documentació.
Si provens d’una altra comunitat autònoma o no autoritzes la UB a efectuar la consulta electrònica a l’administració corresponent, consulta la documentació que hauràs de presentar.
Has de presentar la documentació pel procediment i en el termini que estableixi la teva facultat.
No presentar la documentació en el termini que comuniqui la Secretaria pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB, sense dret a cap reintegrament.
És important que el dia de la matrícula tinguis clar de quines assignatures i grups vols matricular-te: planifica-t’ho abans i tingues preparades diverses opcions per si et trobes amb limitacions de grups i no pots escollir el que desitjaves.
Mira la informació del pla d’estudis a la web del teu ensenyament: assignatures, grups, horaris i la informació de restriccions de matrícula, si és el cas. informació específica del teu ensenyament.
Accedeix al programa Chronos, que et permet simular els horaris per tenir planificat un horari sense solapaments i generar la teva agenda. Pots accedir des de la web del teu ensenyament o des de monUB.
Pots triar la modalitat de dedicació als estudis, a temps complet o a temps parcial. La dedicació més habitual és a temps complet.
  • • Temps complet: si et matricules per primera vegada de primer curs en estudis de grau, has de matricular-te de 60 crèdits.
    Si prèviament has cursat, totalment o parcialment, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat, pots matricular-te d’un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60 crèdits.
  • • Temps parcial: 30 crèdits.
Si et matricules en una doble titulació, consulta a la teva facultat el nombre de crèdits de què t’has de matricular.
És important que els estudiants que sol·liciteu beca general comproveu els requisits de crèdits establerts a la convocatòria.
Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.
Per a ser becari condicional has d’haver sol·licitat la beca general del Ministeri per al curs 23/24 i no haver estat proposada la seva denegació.
El preu de la matrícula i d’altres serveis acadèmics es fixen anualment per decret de la Generalitat de Catalunya. Pots fer el càlcul de la teva matrícula al simulador de preus de matrícula.
Revisa si tens dret a gaudir d’alguna exempció:

Tipus Exempció
Família nombrosa de categoria especial - 100 % del preu per crèdit
- 100 % del preu per la gestió de l’expedient
Família nombrosa de categoria general - 50 % del preu per crèdit
- 50 % del preu per la gestió de l’expedient
Matrícula d’honor en el batxillerat o CFGS: qualificació final de batxillerat o CFGS igual o superior a 9 amb menció de matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat o de Formació Professional de Grau Superior -100 % del preu per crèdit
(S’ha d’abonar el 100 % del preu per la gestió de l’expedient)
Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33 % - 100 % del preu per crèdit
- 100 % del preu per la gestió de l’expedient
Víctimes d’actes terroristes i cònjuge i fills dels afectats - 100 % del preu per crèdit
- 100 % del preu per la gestió de l’expedient
Víctimes de violència masclista en l’àmbit de la parella i  fills dels afectats - 100 % del preu per crèdit
- 100 % del preu per la gestió de l’expedient
Beneficiaris de la prestació de l’ingrés mínim vital - 100 % del preu per crèdit

Marca l’exempció que et correspongui en el moment de fer la matrícula i se t’aplicarà ja en l’import a abonar. Si autoritzes la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent, no hauràs d’aportar cap documentació. Si no autoritzes la consulta o aquesta no es pot efectuar, la Secretaria d’Estudiants i Docència de la teva facultat contactarà amb tu perquè aportis la documentació corresponent.
El pagament s’efectua a través de les entitats bancàries col·laboradores de la UB als caixers automàtics o per banca a distància:
  • • Banco Santander
  • • BBVA
  • • Caixa Bank
Pots triar fer el pagament en una de les opcions següents:
  • Rebut únic o en terminis. Si tries el pagament en terminis, en el moment de la matrícula es genera el resguard de matrícula i el primer rebut de pagament. En matrícules anuals pots escollir entre 3 terminis o 7 terminis. En matrícules semestrals, els terminis són 4 en el primer semestre i 3 en el segon semestre.
  • Rebut únic domiciliat. L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores. Per acollir-te a aquesta modalitat de pagament has de presentar una autorització de domiciliació bancària de rebuts segons els model establert.
Amplia la informació sobre les modalitats de pagament de la matrícula i la informació sobre els diferents acords als quals la UB ha arribat amb les entitats financeres col·laboradores per al finançament de la teva matrícula.
Si no fas efectiu el pagament d’un rebut en el termini indicat, s’aplicarà un recàrrec del 5 %, cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %.
L’impagament de la matrícula o algun dels terminis dona lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense requeriment previ per part de la UB. En cas que hagis sol·licitat beca es farà proposta de denegació.