Segueix les indicacions que es donen en aquesta pàgina web: http://www.ub.edu/monub/ajuda/
Anota l’identificador de 4 caràcters i la contrasenya per poder accedir després al teu espai personal MónUB ( intranet ).
La contrasenya ha de tenir entre 8 i 16 caràcters i ha de contenir lletres majúscules, minúscules, nombres i símbols.
Convé que no es pugui associar fàcilment amb dades de la teva identitat (evita utilitzar dates de naixement, el teu nom, el DNI, etc.). Més informació.
El NIUB és el número d’identificació de l’alumne a la UB i està format per 8 xifres. S’assigna en el moment de formalitzar la matrícula i figura en el resguard de matrícula i també en el carnet de la UB.
Has de seguir les instruccions d’aquesta pàgina web: https://auten.ub.edu/auten/NovaPasswordAlum
Les dades referents al naixement i a l’adreça les pots modificar en el mateix moment. Si les dades incorrectes fan referència al nom i cognoms, a la nacionalitat o al document d’identitat, has de continuar el procés de matriculació. Un cop matriculat, has d’enviar una sol·licitud de modificació d’aquestes dades a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la teva facultat. Hauràs d’acreditar documentalment les noves dades.
El centre facilita la informació sobre com fer la selecció dels blocs i assignatures a matricular.
Consulta la web del teu ensenyament, on trobaràs tota la informació dels grups i les possibles restriccions que hi pot haver.
Prèviament a la matrícula pots generar-te el teu horari amb l’aplicatiu Chronos, que trobaràs a la web del teu ensenyament.
Els grups que apareixen marcats amb * ja estan plens i no es poden marcar. Hauràs de triar un altre grup i, un cop matriculat, consultar a la teva Secretaria si hi ha la possibilitat de sol·licitar un canvi de grup.
Les assignatures reconegudes t’apareixeran a l’apartat «Inscripció d’assignatures reconegudes / convalidades» i les hauràs de seleccionar per matricular-t’hi i tenir-les reconegudes. El preu del crèdit d’aquestes assignatures és el 20 % del preu del crèdit de l’ensenyament.
Si vols cursar les assignatures no les has d’escollir des d’aquest apartat, sinó anar al d’«Inscripció d’assignatures» i seleccionar-les com a assignatures a cursar. Has d’escollir també el grup.
Hauràs de triar un altre grup i, un cop t’hi hagis matriculat, consultar a la teva Secretaria si hi ha la possibilitat de sol·licitar un canvi de grup.
Consulta amb la Secretaria d’Estudiants i Docència de la teva facultat el procediment a seguir.
Si vas demanar la beca i no ha estat proposada la seva denegació, el sistema informa i et permet fer la matrícula com a becari, condicionada a la concessió de la beca. Pots trobar més informació a:Beques i ajuts / Graus i màsters - UB
En el moment de la matrícula has de marcar la casella on et preguntem si tens matrícula d’honor o premi extraordinari de batxillerat i la bonificació s’aplicarà ja al preu de la matrícula.
Si has cursat els estudis a Catalunya no hauràs d’aportar cap documentació. En altres casos, la Secretaria d’Estudiants i Docència de la teva facultat contactarà amb tu perquè aportis la documentació acreditativa.
L’assegurança és obligatòria per a tots els estudiants menors de 28 anys espanyols o estrangers que resideixin legalment a Espanya, així com els estudiants nacionals de països de l’espai econòmic europeu que estudien amb les mateixes condicions que els espanyols, o d’altres països que no pertanyen a l’espai econòmic europeu amb conveni de reciprocitat expressament reconeguda. S’abona en el mateix moment que la matrícula i cobreix des de l’inici fins al final del curs acadèmic.
Consulta la seva cobertura.
L’assegurança voluntària és un servei que ofereix la UB i que dona cobertura per qualsevol accident que puguin tenir els estudiants, tant en els recintes universitaris com en les empreses o institucions, en cas de fer-hi pràctiques, mentre no hi hagi una relació laboral.
A partir dels 28 anys els estudiants no estan coberts per l’assegurança escolar obligatòria, i si tampoc volen contractar l’assegurança voluntària han de renunciar-hi explícitament en el moment de la matrícula.
Si a la pantalla de dades econòmiques de l’automatrícula autoritzes la UB a efectuar les comprovacions necessàries a través de la consulta electrònica a l’administració corresponent, no hauràs d’aportar cap documentació. Si no autoritzes la consulta o aquesta no es pot efectuar, la Secretaria d’Estudiants i Docència de la teva facultat contactarà amb tu perquè aportis la documentació econòmica o d’accés corresponents.
La matrícula es fa per Internet, accedint a la pàgina web http://www.ub.edu/monub/ des de qualsevol ordinador amb accés a Internet, el dia i hora assignats.
Per saber el dia i hora que t’han assignat i els terminis per a la formalització de la matrícula consulta amb anterioritat el calendari de matrícula del teu ensenyament.
Si tens plaça assignada i no et pots matricular per algun motiu de caràcter excepcional i degudament justificat, pots sol·licitar la reserva de plaça a la teva facultat dins del termini establert per a la formalització de la matrícula.
Si tens plaça assignada i no t’has matriculat ni has fet la reserva de plaça dins del termini establert, perdràs la plaça assignada i hauràs de tornar a sol·licitar plaça en el procés de preinscripció per poder-te matricular.
A la pàgina web de la facultat on s’imparteix l’ensenyament de grau del qual vols matricular-te, a l’apartat «Calendari, horaris, aules i avaluació» del grau, hi trobaràs els horaris de les assignatures corresponents.
També pots fer servir l’eina Chronos, que t’ajudarà a planificar el teu horari.
Pots anul·lar la teva matrícula, sempre que estiguis al corrent del pagament dels rebuts vençuts. Si l’anul·lació és per motius personals no correspon la devolució de l’import del crèdits matriculats. No obstant això, hi ha algunes casuístiques en què està prevista aquesta devolució:
 • • En el cas de malaltia greu que t’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica. Cal acreditació mitjançant informe mèdic. La devolució només inclou l’import dels crèdits matriculats.
 • • En cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària a un altre centre de la UB o en altres universitats públiques de l’Estat i les integrades en el sistema de preinscripció universitari català, si ho sol·licites abans del 27 d’octubre de 2022, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats i de la resta de serveis, no es retornarà l’import per la gestió d’expedient. Si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció no s’aplica la devolució d’imports.
 • • Per motius personals, si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau i sol·licites l’anul·lació de matrícula abans del 28 de setembre de 2022, i sempre que estiguis al corrent del pagament, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats i de la resta de serveis, no es retornarà l’import per la gestió d’expedient.
 • Consulta la informació sobre la modificació i anul·lació de matrícula.
Un cop formalitzada la matrícula, pots sol·licitar la supressió, el canvi o l’addició d’assignatures dins del termini establert anualment per la teva facultat.
El preu de la matrícula l’estableix la Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret de preus públics que es publica anualment, i està determinat pel grau d’experimentalitat de l’ensenyament.
Pots fer el càlcul de la teva matrícula al simulador de preus de matrícula.
D’acord amb el Decret de preus públics, s’aplica un recàrrec del 40 % al preu del crèdit als estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials o les condicions per obtenir-lo, llevat que es tracti d’estudis universitaris cursats en centres no coberts pel sistema públic de finançament.
En el moment de formalitzar la matrícula et demanarem una declaració responsable justificativa de la teva formació acadèmica.
Pots triar fer el pagament en una de les opcions següents:
 • Rebut únic o en terminis. L’import de la matrícula es paga a qualsevol de les entitats bancàries col·laboradores —CaixaBank, BBVA o Banco Santander—, als caixers automàtics o per banca a distància (Línia Oberta, Banca Online o Supernet) en el mateix moment de fer la matrícula.
  En matrícules anuals pots escollir entre 3 terminis o 7 terminis. En matrícules semestrals, els terminis són 4 en el primer semestre i 3 en el segon semestre.
 • Rebut únic domiciliat. L’import de la matrícula es carrega al compte bancari i només es pot fer en una de les entitats bancàries col·laboradores.
El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB dona lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense necessitat de requeriment previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la beca en el cas que s’hagi sol·licitat.
Si s’efectua el pagament dins del termini de dos mesos des de la data de finalització del termini per efectuar el pagament inicial del rebut s’aplica un recàrrec del 5 %, i cada mes o fracció en què el rebut resti pendent s’aplica un altre 5 %, fins a un màxim d’un 50 %.
En tot cas, si un cop ha finalitzat el curs acadèmic no has efectuat el pagament la UB anul·larà d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que hagis obtingut. Cas que hagis obtingut beca general, comporta la revocació de la beca i la devolució de tots els imports percebuts.
Un cop finalitzat el termini per efectuar el pagament del rebut, s’aplica un recàrrec del 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %. Els rebuts es poden reactivar a través de l’espai personal de MónUB (MónUB > La Teva UB > Consulta i pagament de rebuts).
Consulta si pots beneficiar-te d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que et fa falta per acreditar que compleixes els requisits. Si et matricules com a becari també has d’indicar si gaudeixes d’una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si et deneguen la beca.
En el cas de denegació de la beca, hauràs d’abonar el preu corresponent que resulti d’acord amb la modalitat de matrícula alternativa que hagis escollit en la formalització de matrícula, en el termini que s’estableixi en el resguard de matrícula. Aquest import s’ha d’abonar independentment de si presentes qualsevol dels recursos o al·legacions establerts en la resolució de la convocatòria. Un cop resolt el recurs o l’al·legació es procedirà a la seva devolució, si escau.
Com a norma general l’avaluació és continuada i dins el període lectiu fixat per a l’assignatura, encara que també està prevista l’avaluació única com a procediment d’avaluació alternatiu a l’avaluació continuada. La matrícula d’una assignatura dona dret a una sola convocatòria d’avaluació, ja sigui com a finalització de l’avaluació continuada o com a avaluació única.
La normativa reguladora de l’avaluació i els aprenentatges incorpora també la possibilitat de la reavaluació de les assignatures. Si es preveu la reavaluació, el procediment i les condicions per acollir-s’hi s’indiquen en el pla docent de cada assignatura.
L’estudiant té dret a la revisió de les qualificacions obtingudes en totes les evidències de l’avaluació davant del professorat responsable. A aquest efecte, juntament amb la publicació de les qualificacions de les diverses activitats dutes a terme, els professors han de fer públiques les dates i els horaris de la revisió, que, en tot cas, ha de tenir lloc entre el segon i el cinquè dies hàbils posteriors a la publicació de les qualificacions.
El primer any que et matricules a la UB en la modalitat de dedicació a temps complet has de matricular-te de 60 crèdits, i has de superar com a mínim 18 crèdits.
Si prèviament has cursat, totalment o parcialment, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat, pots matricular-te d’un mínim de 18 crèdits i un màxim de 60 crèdits. El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què no aprovis com a mínim el 50 % dels crèdits dels quals t’has matriculat, hauràs d’abandonar el grau.
Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.
Si et matricules en una doble titulació, consulta al teu centre el nombre de crèdits dels quals t’has de matricular.
El primer any que et matricules a la UB en la modalitat de dedicació a temps parcial has de matricular-te de 30 crèdits, i has de superar com a mínim 6 crèdits.
Si prèviament has cursat, totalment o parcialment, altres estudis universitaris oficials a qualsevol universitat, pots matricular-te d’un mínim de 18 crèdits i un màxim de 45 crèdits. El segon any consecutiu de matrícula efectiva en què no aprovis com a mínim el 50 % dels crèdits dels quals t’has matriculat, hauràs d’abandonar el grau.
Els crèdits reconeguts no es tenen en compte en el còmput de crèdits a matricular.
El límit d’anys de matrícula per superar els estudis depèn del nombre de crèdits del grau que estudies i de la modalitat de dedicació. En els graus de 180 crèdits disposes d’un màxim de sis anys de matrícula efectiva per superar els estudis en la modalitat de dedicació a temps complet, en els graus de 240 crèdits el màxim és de set anys, i en els graus de més de 240 crèdits el màxim és de vuit anys. Si la teva modalitat de dedicació és a temps parcial, disposaràs de tres anys més de matrícula efectiva per finalitzar els estudis respecte dels anys indicats.
Si no compleixes les condicions de permanència, bé per no superar els crèdits necessaris, bé per exhaurir el màxim d’anys per cursar un ensenyament de grau, hauràs d’abandonar l’ensenyament. Si hi ha una causa que justifiqui el no compliment de les condicions de permanència, el Deganat del teu centre pot resoldre l’excepcionalitat. En cas contrari, hauràs d’estar dos cursos acadèmics consecutius sense matricular-te.
Transcorreguts els dos anys, si tens crèdits superats a l’ensenyament pot sol·licitar la readmissió al Deganat. Si no tens cap crèdit superat hauràs de sol·licitar plaça al grau per la via de preinscripció universitària.
La beca general no cobreix:
 • • ni els crèdits convalidats;
 • • ni els crèdits reconeguts (excepte els de pràctiques externes o els Erasmus cursats en el mateix curs);
 • • ni els crèdits matriculats per segona vegada o més;
 • • ni les taxes i els serveis, segons la Normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la UB.
Aquests crèdits, per tant, van a càrrec de l’estudiant.
No has de fer res, la UB et retornarà l’import dels crèdits matriculats per primera vegada al compte corrent que hagis indicat a la sol·licitud de la beca general del Ministeri.
Has de consultar l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya accedint-hi amb el teu codi ID. Aquest codi (alfanumèric) te l'ha facilitat l’AGAUR mitjançant un correu electrònic.
No.
Consulta la taula resum de rendiment acadèmic que trobaràs en aquest enllaç.
Llegeix amb deteniment tant els requisits del curs actual com els del curs passat.
Si el curs passat o l’últim any que vas cursar estudis se’t va concedir la beca, no pots tornar a optar-hi mentre no compleixis els requisits concrets establerts a la convocatòria. Si no se’t va concedir la beca, pots optar-hi sempre que compleixis els requisits generals, econòmics i acadèmics.
No, el Ministeri només beca una titulació. Si vas cursar la primera titulació sense beca, tampoc no hi pots optar perquè un dels requisits per obtenir-la és «no estar en possessió de cap títol del mateix nivell».
Només pots demanar la beca per cursar un títol oficial de grau o una doble titulació en ensenyaments oficials de grau.
La UB et notificarà per correu electrònic quan has de fer el pagament. De tota manera, en el moment que se’t denegui la beca, podràs consultar l’estat dels teus rebuts al teu espai personal.
No. Has de pagar la matrícula encara que presentis una al·legació a la denegació. Si es resolgués favorablement, aleshores se’t retornaria el que haguessis pagat.