L'Agència

rellotge

 

L’Agència de Postgrau és una estructura interna de la Universitat de Barcelona creada com a instrument de gestió administrativa amb autonomia funcional i flexibilitat organitzativa, que coordina la seva activitat amb diferents vicerectorats —en especial el competent en matèria acadèmica—, estableix objectius comuns i duu a terme les tasques encomanades d’acord amb les directrius marcades pels òrgans de govern de la Universitat de Barcelona. De conformitat amb el que disposa l’article 46 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, l’Agència té un caràcter instrumental, transversal, deliberatiu i directiu, i executiu o de gestió.

La seva activitat principal és l’oferta pròpia de postgrau i extensió universitària, amb perspectiva d’especialització, connexió amb les necessitats de la societat i formació continuada. Aquest tipus de formació té característiques de transversalitat, atès que, d’una banda, afecta pràcticament tots els àmbits temàtics de la Universitat i, de l’altra, implica no solament unitats orgàniques de la Universitat de Barcelona en sentit estricte sinó també diferents entitats del Grup UB.

L’Agència de Postgrau, en coordinació amb el vicerectorat responsable de temes acadèmics, garanteix la coexistència dels màsters universitaris i dels màsters propis, a més d’altres tipus de cursos de formació no reglada. Així mateix, garanteix que l’oferta no s’encavalqui i cerca la necessària complementarietat entre els dos tipus d’estudis.

.