Estructura organitzativa

Estructura organitzativa

L’Agència de Postgrau té els següents òrgans de govern:

 

- El Consell de Direcció

- El Consell Executiu

- L’equip de direcció, integrat pel director/a de l’Agència, el director/a adjunt/a i l’administrador/a de postgrau

 

El Consell de Direcció

 

El Consell de Direcció és l’òrgan col·legiat decisori de l’Agència de Postgrau i està format pels membres següents:

El rector/a, que exerceix les funcions de la presidència

El vicerector/a amb competències en matèria acadèmica, que exerceix les funcions de la vicepresidència

El director/a de l’Agència de Postgrau

Fins a tres membres del Consell de Direcció de la Universitat nomenats/des pel rector

El gerent/a

El director/a adjunt/a de l’Agència de Postgrau

L’administrador/a de l’Agència de Postgrau, que exerceix les funcions de secretari/a del Consell

Un/a representant de cadascun dels centres de la Universitat de Barcelona i de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE), nomenat/da pel seu degà/na o director/a

Fins a un màxim de vuit membres de les entitats del Grup UB implicades en les activitats de postgrau, nomenats/des pel rector/a

Dos/dues representants del Consell Social de la Universitat de Barcelona

Els directors/es de les agències relacionades amb l’oferta docent i la formació que pugui crear la Universitat de Barcelona

Un/a representant per cada centre adscrit a la Universitat de Barcelona que tingui oferta de postgrau

 

 

El Consell Executiu

 

El Consell de Direcció, a proposta del director/a de l’Agència de Postgrau, nomena el Consell Executiu per agilitzar l’aprovació de les propostes de cursos que aprova per delegació del Consell de Direcció i  tractar  sobre els temes relacionats amb la gestió acadèmica i econòmica dels cursos aprovats.

 

El Consell Executiu està format per:

El vicerector/a amb competències en matèria acadèmica, que presideix les reunions

Un membre del Consell de Direcció de la Universitat de Barcelona, designat/da pel rector/a

El director/a de l’Agència de Postgrau

El director/a adjunt/a de l’Agència de Postgrau

L’administrador/a de l’Agència de Postgrau, que exerceix les funcions de secretari/a del Consell Executiu

Una representació d’un màxim de vuit membres entre els diferents centres de la Universitat de Barcelona i de l’Institut de Desenvolupament Professional (IDP-ICE), que garanteixin la presència dels centres més vinculats a l’oferta pròpia i que representin tots els àmbits de coneixement de l’activitat acadèmica

Una representació d’un màxim de tres membres de les entitats del Grup UB implicades en les activitats de la formació postgraduada pròpia

Un/a representant del Consell Social de la Universitat de Barcelona

Un/a representant dels centres adscrits a la Universitat de Barcelona

Un/a tècnic/a administratiu/va de l’Agència de Postgrau