Registra la teva associació

Per poder-se registrar al  Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB, cal:

 • Descarregar i omplir aquesta fitxa de Sol·licitud d’inscripció a l’Hotel d’Associacions
   
 • Adjuntar la documentació següent i dur-la al Vicerectorat d'Estudiants i Política Lingüística o bé qualsevol registre de la UB:
  1. Acta fundacional de l’associació o acta de constitució com a grup d’estudiants.
  2. Certificat acreditatiu de l’acord pres per la junta directiva de l’associació o bé per la totalitat dels membres del grup d’estudiants de sol·licitar la inscripció al Registre d’Associacions i Grups d’Estudiants de la UB.
  3. Documents que acrediten que la meitat de membres de l’associació o grup d’estudiants són membres de la UB —en el cas de les associacions d’estudiants interuniversitàries, com a mínim el trenta per cent dels membres han de ser estudiants de la UB, i, en el cas dels grups, com a mínim cinc membres han de ser estudiants de la UB—.
  4. Relació de les persones que formen part dels òrgans de govern de l’associació o relació dels representants del grup d’estudiants, amb nom, cognoms, DNI, adreça postal, adreça electrònica i número de telèfon. En el cas del grup d’estudiants, la relació de representants ha d’estar signada per totes les persones que formen el grup.
    

Si l’entitat sol·licitant és una associació, a més de la documentació especificada a l’article anterior, ha d’adjuntar a la sol·licitud els documents següents:

 • Còpia dels estatuts vigents, degudament registrats al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.
 • Document que acredita la inscripció al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya o registre equivalent d’una altra comunitat autònoma o estatal, amb indicació del número de registre atorgat, si escau.
 • Certificat de composició de la junta directiva.
 • Domicili social i número d’identificació fiscal.

 

Una vegada presentada i revisada la documentació, s’assigna un número de registre a la nova associació.

Comparteix-ho: