Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

Treball final de grau
És la darrera assignatura i per tant la culminació del procés d'aprenentatge de l'estudiant. S'ha de cursar en el darrer semestre dels estudis.
Té assignats 18 crèdits, i consisteix en la realització d'un treball individual i autònom, tutorat per un@ professor@, i es defensa davant d'un tribunal en sessió pública.
Una vegada l'alumne estigui matriculat al TFG, se li assignarà un@ tutor@ que li donarà les corresponents instruccions.

TFG del Grau en CRBC

Normativa i pautes específiques del TFG del Grau en CRBC

Coordinadora de TFG del Grau en CRBC

1. Dra. Núria Flos Travieso

Obligacions i recomanacions prèvies a considerar per part de l'alumnat
  1. Revisar el Pla d'Estudis del Grau en Conservació-Restauració.
  2. Estudiar la situació acadèmica confrontant-la amb la informació de l'expedient acadèmic de l'alumne (consulta pel MonUB).
  3. Recordar que només es comptabilitzaran 5 assignatures Optatives (30 ECTS), nombre màxim permés.
  4. Matricular al mes de setembre o al mes de febrer, si es compleixen les condicions per fer-ho.
Informació

Tutores i tutors: 15

Alabern, Lluis

Arroyo, Pau

Alcobé, Margarita

Oriols, Núria

Garcia, Salvador

Lòpez, Mònica

Martinez, Esther

Oriola, Marta

Martí, Gonzalo

Balaguer, Cristina

Berrocal, Sònia

Senserrich, Rosa 

Iglesias, Manel

Vilà, Marta

Ramells, Carme

Bautista, Iris

Places totals 45

Calendari

Requeriments de matriculació

A setembre: Superats 180 crèdits (totes les assignatures de 1er, 2on i 3er cursos).
A febrer: El requisit de setembre + els 30 crèdits de les assignatures de primer semestre de 4t (210 crèdits superats). No pot quedar cap assignatura de 1er semestre.

Matricula (s'avisarà també per e-correu als alumnes que compleixin els requeriments)

Convocatòria extraordinària

Entrega del TFG: 12 de juny de 2018

Presentació del TFG: setmana del 25 al 29 de juny de 2018

Publicació de les qualificacions al Campus Virtual: 2 de juliol de 2018

Revisió i reavaluació: entre el 5 i 6 de juliol de 2018

Reclamació: entre el 10 i el 12 de juliol

Actes: 16 de juliol

 

Cost de la matricula de TFG

Preu ECTS = 35,77 € x 18 ECTS = 643,86 € (1).
Taxes: Setembre: 139,80 € (2). Febrer: 27,27 € (3)
Si es matricula TFG al setembre, el total a pagar serà la suma de les quantitats (1)+(2)
Si és una ampliació de matricula de febrer el nou rebut serà la suma de les quantitats (1) +
Avís important:

Aviat rebreu un e-mail on s'indicarà la data de matricula.

Una vegada matriculat/da no s'admetran canvis de grup i/o tutor@, a no ser que sigui per causa de malaltia del tutor@.

Comparteix-ho: