Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals

Perfil d'accés

L’alumnat que pot accedir al grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals pot procedir tant del batxillerat artístic com del científic o tecnològic, així com dels cicles formatius de grau superior d'Arts Plàstiques i Disseny.

Per accedir als estudis, l'alumnat hauria de posseir una maduresa personal suficient que possibiliti una actitud responsable en relació amb l'activitat acadèmica, la col·laboració i el treball en equip, així com una actitud crítica i autocrítica davant el seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

A més de les capacitats associades a les matèries de dibuix, història, història de l'art, etc., adquirides en el batxillerat, seria desitjable el domini suficient de l'expressió oral i escrita.

Quant a les aptituds, l'alumnat que accedeixi a aquest grau hauria de demostrar un interès per les diferents cultures, actuals o del passat, així com un respecte absolut a la idea de patrimoni cultural.
 

Comparteix-ho: