Universitat de Barcelona

Grau de Disseny

Treball final de grau

 

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals.

El Treball de Fi de Grau (TFG) es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau corresponent.  El TFG és una assignatura de segon semestre de 18 crèdits que forma part del pla d’estudis dels graus de Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració de Béns Culturals.

Normativa del Treball de Fi de Grau de la Facultat de Belles Arts

Pla docent del TFG de Disseny

Professorat

Coordinador:

Boldu Montoro, Eugeni


Informació sobre els/les tutors/es del TFG

1. Cliqueu per veure la relació de tutors/res per àmbit

2. Funcions del/de la tutor/a

Orientarà l’alumnat sobre les qüestions següents:

 • Delimitació del tema.
 • Plantejament d’objectius.
 • Establir el calendari de realització del TFG.
 • Orientacions documentals, metodològiques i procedimentals.
 • Seguiment del desenvolupament del treball.
 • Obtenció de conclusions.
 • Elaboració de l’informe individualitzat per a cada TFG, seguint el format aprovat per la Comissió acadèmica i el Consell d’estudis.
 • Pautes per a la defensa amb l’aplicació dels criteris de la Normativa del TFG.

Matrícula

El TFG es pot matricular per automatrícula el mes de setembre o en el període d’ampliació de matrícula del mes de febrer, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Condicions per matricular el treball final de grau:

 • Haver superat 180 crèdits, entre els quals han d'estar incloses totes les assignatures de formació bàsica i obligatòries de primer, segon i tercer curs.
 • Matricular simultàniament amb el TFG les assignatures optatives i obligatòries necessàries per obtenir la titulació.

 

L’alumnat es matricularà a l’àmbit o línia en què desitgi desenvolupar el TFG, tenint en compte el nombre de places ofertades.

Per demanar la convocatòria extraordinària de final d'estudis per al TFG, consulteu l'apartat TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE SECRETARIA

Calendari

Convocatòria extraordinària del TFG

 • Entrega del Treball Final de Grau al/la coordinador/a: 11 de gener de 2021.
 • Presentació i defensa del TFG: del 25 al 27 de gener de 2021.
 • Publicació de les qualificacions al Campus virtual: dia 1 de febrer de 2021
 • Revisió: 3 al 5 de febrer de 2021.
   

 Convocatòria ordinària del TFG

 • Entrega del Treball de Final de Grau al/la tutor/a:  7 de juny de 2021.
 • Presentació i defensa del TFG:- setmana del 28 de juny al 2 de juliol de 2021.
 • Publicació de les notes al Campus Virtual: dia 5 de juliol de 2021
 • Revisió: el dia 7 i el 9 de juliol de 2021.

Recomanacions

 1. Abans de matricular-vos consulteu l'expedient acadèmic per saber si compliu els requisits. 
 2. Consulteu el format de memòria escrita específic.
 3. Abans de fer la presentació del TFG comproveu que reunió el requisit d'haver superat 222 crèdits de la titulació, d'acord amb el pla d'estudis. En cas contrari no podreu fer la presentació.
 4. Si heu matriculat el TFG i no el podeu defensar per no complir els requisits demaneu anul·lació per interès particular, dins dels terminis establerts, per evitar pagar el recàrrec per segons o posterior matriculació de l'assignatura.
 5. Consulteu els Criteris per a la redacció de treballs finals de grau i màster elaborats pels Serveis Lingüístics.
Comparteix-ho: