Universitat de Barcelona

Grau de Disseny

Treball final de grau

 

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals.

El Treball de Fi de Grau (TFG) es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau corresponent.  El TFG és una assignatura de segon semestre de 18 crèdits que forma part del pla d’estudis dels graus de Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració de Béns Culturals.

Normativa del Treball de Fi de Grau de la Facultat de Belles Arts

Pla docent del TFG de Disseny

Professorat

Coordinador:

Boldu Montoro, Eugeni


Informació sobre els/les tutors/es del TFG

1. Cliqueu per veure la relació de tutors/res per àmbit

2. Funcions del/de la tutor/a

Orientarà l’alumnat sobre les qüestions següents:

 • Delimitació del tema.
 • Plantejament d’objectius.
 • Establir el calendari de realització del TFG.
 • Orientacions documentals, metodològiques i procedimentals.
 • Seguiment del desenvolupament del treball.
 • Obtenció de conclusions.
 • Elaboració de l’informe individualitzat per a cada TFG, seguint el format aprovat per la Comissió acadèmica i el Consell d’estudis.
 • Pautes per a la defensa amb l’aplicació dels criteris de la Normativa del TFG.

Matrícula

El TFG es pot matricular per automatrícula el mes de setembre o en el període d’ampliació de matrícula del mes de febrer, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Per poder matricular el TFG caldrà que l’alumnat hagi superat:

 • Setembre -  un nombre igual o superior a 180 crèdits de la titulació i que tingui tot primer, segon i tercer aprovats.
 • Febrer del mateix curs - un nombre igual o superior a 210 crèdits a la titulació, de manera que només manquin els corresponents crèdits de les assignatures del 2n semestre.

L’alumnat es matricularà a l’àmbit o línia on desitgi desenvolupar el TFG, tenint en compte el nombre de places ofertades.

Calendari

Convocatòria ordinària 2n semestre

Lliurament del TFG al/la tutor/a:

11 de juny  de 2019

Defensa i presentacions del TFG:

setmana del 24 al 28 de juny  de 2019

Publicació de notes al Campus Virtual:

1 de juliol de 2019

Revisió de notes i reavaluació, si s'escau:

entre 4 i el 5 de juliol de 2019

Reclamació de notes:

entre el 9 i el 11 de juliol 2019

Actes:

15 de juliol de 2019

Convocatòria extraordinària

Lliurament del TFG al/la tutor/a:

11 de gener de 2019

Defensa i presentacions del TFG:

28 al 31 de gener de 2019

Publicació de notes al Campus Virtual:

1 de febrer de 2019

Revisió de notes i reavaluació, si s'escau:

entre el 6 i el 8 de febrer de 2019

Reclamació de notes:

entre el 13 i el 15 de febrer 2019

Actes:

18 de febrer de 2019

 

Recomanacions

 1. Abans de matricular-vos consulteu l'expedient acadèmic per saber si compliu els requisits. 
 2. Consulteu el format de memòria escrita específic.
 3. Abans de fer la presentació del TFG comproveu que reunió el requisit d'haver superat 222 crèdits de la titulació, d'acord amb el pla d'estudis. En cas contrari no podreu fer la presentació.
 4. Si heu matriculat el TFG i no el podeu defensar per no complir els requisits demaneu anul·lació per interès particular, dins dels terminis establerts, per evitar pagar el recàrrec per segons o posterior matriculació de l'assignatura.
 5. Consulteu els Criteris per a la redacció de treballs finals de grau i màster elaborats pels Serveis Lingüístics.
Comparteix-ho: