Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts (pla antic)

Objectius i competències

Objectius

Els objectius del grau de Belles Arts es relacionen profundament amb la realitat que la societat actual demanda i necessita. Accentuen la necessitat d’establir no tan sols la cobertura professional, sinó també la captació de persones per interrelacionar habilitats personals, necessitats de l’entorn i estructuració sensible de la convivència, mitjançant actituds crítiques dotades de sentit. Així doncs, considerem que la finalitat última de la titulació és formar creadors competents en les arts visuals, les arts plàstiques i les arts connexes, i que al mateix temps tinguin una bona formació en art i cultura visual. Tot plegat ha de donar als estudiants la capacitat d’oferir respostes creatives i innovadores a les noves realitats que sorgeixin de les societats del segle XXI.

Els objectius generals de la titulació són:

 1. Treballar amb els instruments necessaris per a la integració dels seus coneixements en processos de creació i experimentació disciplinària i interdisciplinària, per poder desenvolupar pràctiques artístiques i culturals en diverses tipologies de formats i llocs.
 2. Capacitar l’estudiant per a unes pràctiques artístiques o creatives professionals que li permetin assumir tant un compromís amb la realitat contemporània com rebre el ple reconeixement social de les seves competències.
 3. Preparar els graduats perquè puguin continuar la seva formació en estudis de postgrau nacionals o europeus.
 4. Facilitar l'adquisició d'un compromís amb els drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, amb els principis d’igualtat d’oportunitat i accessibilitat universal amb les persones amb discapacitat, i amb valors propis de la cultura de la pau i dels valors democràtics.
   

Competències

Les competències del grau de Belles Arts estan dividides en tres blocs: transversals d’universitat, transversals de titulació i específiques de titulació.

—    Les competències transversals d’universitat són:

 • Desenvolupament del compromís ètic.
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora.
 • Capacitat comunicativa.
 • Desenvolupament de sensibilitat vers la sostenibilitat.


—    Les competències transversals de titulació són:

 • Coneixement del vocabulari, codis i conceptes de les arts.
 • Coneixement i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 • Capacitat per emprar el pensament convergent i divergent en els processos de recerca.
 • Coneixement dels processos propis del treball acadèmic.


—    Les competències específiques de titulació es refereixen als coneixements i capacitats que els estudiants del grau de Belles Arts han d’adquirir per formar-se com a creadors o professionals de l’art:

 • Coneixement del vocabulari, dels codis i conceptes,  dels modes de producció i postproducció, i dels processos multidisciplinaris aplicables a projectes artístics.
 • Capacitat per comprendre discursos artístics.
 • Coneixement dels sistemes de creació així com de les seves tècniques i tecnologies, materials, instruments i processos que permetin elaborar i determinar els sistemes de presentació d'obres o intervencions artístiques.
 • Capacitat per entendre problemàtiques de les arts i intervenir dins el context social i cultural determinat.
 • Coneixement bàsic de gestió cultural relacionada amb l’activitat artística.
 • Comprensió crítica dels discursos de l’art, de l’evolució dels valors culturals, socials, estètics i econòmics i de la incidència social de l’art.

Llistat complet de competències
 

Comparteix-ho: