Universitat de Barcelona

Grau de Belles Arts (pla antic)

Treball final de grau

El Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitaris, modificat pel Reial decret 861/2010, de 2 de juliol, indica que els ensenyaments oficials de grau tenen com a finalitat que l’alumnat obtingui una formació general, en una o diverses disciplines, i estan encaminats a preparar l’estudiant per a l’exercici d’activitats professionals.

El Treball de Fi de Grau (TFG) es defineix com un treball autònom i individual que permet a l’estudiant mostrar de manera integrada els continguts formatius i les competències adquirides associades al títol de grau corresponent.  El TFG és una assignatura de segon semestre de 18 crèdits que forma part del pla d’estudis dels graus de Belles Arts, Disseny i Conservació-Restauració de Béns Culturals.

Normativa del Treball de Fi de Grau de la Facultat de Belles Arts

Pla docent del TFG de Belles Arts

Àmbits de Belles Arts

 

COORDINADOR DEL TFGÒscar Padilla

 


Informació sobre els/les tutors/es del TFG

1. Cliqueu per veure la relació de tutors/res per àmbit

 

2. Funcions del/de la tutor/a

Orientarà l’alumnat sobre les qüestions següents:

 • Delimitació del tema.
 • Plantejament d’objectius.
 • Establir el calendari de realització del TFG.
 • Orientacions documentals, metodològiques i procedimentals.
 • Seguiment del desenvolupament del treball.
 • Obtenció de conclusions.
 • Elaboració de l’informe individualitzat per a cada TFG, seguint el format aprovat per la Comissió acadèmica i el Consell d’estudis.
 • Pautes per a la defensa amb l’aplicació dels criteris de la Normativa del TFG.

Matrícula

El TFG es pot matricular per automatrícula el mes de setembre o en el període d’ampliació de matrícula del mes de febrer, sempre que es compleixin els requisits establerts.

Condicions per matricular el treball final de grau:

 • Haver superat 180 crèdits, entre els quals han d'estar incloses totes les assignatures de formació bàsica i obligatòries de primer, segon i tercer curs.
 • Matricular simultàniament amb el TFG les assignatures optatives i obligatòries necessàries per obtenir la titulació.

 

L’alumnat es matricularà a l’àmbit o línia en què desitgi desenvolupar el TFG, tenint en compte el nombre de places ofertes.

Per demanar la convocatòria extraordinària de final d'estudis per al TFG, consulteu l'apartat TRÀMITS ADMINISTRATIUS DE SECRETARIA

Calendari

Convocatòria extraordinària del TFG

 • Entrega del Treball Final de Grau al/la coordinador/a: 12 de gener de 2022.
 • Presentació i defensa del TFG: del 25 al 28 de gener de 2022.
 • Publicació de les qualificacions al Campus virtual: dia 31 de gener de 2022
 • Revisió: 2 al 3 de febrer de 2022.
   

 Convocatòria ordinària del TFG

 • Entrega del Treball de Final de Grau al/la tutor/a:  7 de juny de 2022.
 • Presentació i defensa del TFG: - setmana del 28 de juny al 4 de juliol de 2022.
 • Publicació de les notes al Campus Virtual: dia 5 de juliol de 2022
 • Revisió: el dia 7 i el 8 de juliol de 2022.

Recomanacions

 1. Abans de matricular-vos consulteu l'expedient acadèmic per saber si compliu els requisits. 
 2. Consulteu el format de memòria escrita específic.
 3. Abans de fer la presentació del TFG comproveu que reunió el requisit d'haver superat 222 crèdits de la titulació, d'acord amb el pla d'estudis. En cas contrari no podreu fer la presentació.
 4. Si heu matriculat el TFG i no el podeu defensar per no complir els requisits demaneu anul·lació per interès particular, dins dels terminis establerts, per evitar pagar el recàrrec per segons o posterior matriculació de l'assignatura.
 5. Consulteu els Criteris per a la redacció de treballs finals de grau i màster elaborats pels Serveis Lingüístics.

Informació Àmbits i Línies de TFG

Escultura E1

Línia ES: Escultura

Es proposa una sola línia de treball amb el nom d'ESCULTURA (grup ES). Amb aquesta aposta no volem deixar fora cap vessant de l'escultura contemporània, ni cap visió interdisciplinària dels processos i mitjans actuals que la creació en les aplicacions tridimensionals ens aporten. Contemplem els procediments i tècniques que són més adequats a cada opció personal de l'escultura i de la seva conceptualització en les xarxes socials, artístiques i culturals. Proposem que amb el TFG, l'alumnat pugui aprofundir en aquelles eines iniciades en la seva trajectòria personal i en les metodologies de creació que les propicien. Volem oferir un ampli espectre de formalitzacions i una versàtil conceptualització temàtica de l'estudi que l'acompanyi. És per això que hem volgut diversificar a través de l'especialització dels tutors els àmbits de treball que es puguin proposar.

Per l'assignació de les tutores i tutors cal que deixeu a la bústia núm. 101 (Jose Antoni Asensio) un petit dossier fotogràfic d'obra personal acompanyat d'un breu resum del qual voldríeu plantejar a la vostra proposta de TFG.

Línia A1: Dibuix. Representacions Figuratives

Aquesta línia acull tots aquells Treballs de Fi de Grau, que han estat conceptualment pensats amb elements del llenguatge gràfic del dibuix i les seves disciplines, on el procés de realització respongui a una construcció figurativa de la idea que es pretén desenvolupar. Entenent que les representacions figuratives impliquen un registre ampli de concepció i projecció, que comprèn des d'aspectes vinculats a idees i propòsits lligats a referents del natural fins a altres pròxims a l'abstracció de la forma.

Així mateix, aquesta línia inclou també tots aquells TFG que d'alguna manera explicita vulguin dur a terme o incloure en el procés de treball, conceptes referents a la representació gràfica com geometria, perspectiva, anatomia, morfologia i el dibuix de projecte.

Línia A2: Projectes Intermèdia: Dibuix i Expansions Gràfiques.

La línia A2 de TFG, contempla els àmbits diversos on el dibuix i les expansions dels llenguatges gràfics participen en els processos i els projectes d'art en la contemporaneïtat: la ideació, la representació, la narració visual, l'animació, la interacció entre pràctiques artístiques, els projectes relacionals, l'imaginari tecnològic i la recerca de sentit en el procés creatiu.

Per a l'assignació de tutors/es, se sol·licita a l'alumnat la presentació d'un resum orientatiu de les intencions del projecte a desenvolupar, acompanyat d'imatges i cinc paraules clau (extensió màx. 2 DINA4). La documentació cal adreçar-la en PDF al coordinador/a d'àmbit.

Les directrius, aspectes i característiques dels TFG que cal desenvolupar en l’àmbit d’Imatge són comunes als de l’ensenyament de Belles Arts. A partir de les propostes de l'alumnat i l'acotació i supervisió dels tutors, en el TFG l'alumnat ha d'aprofundir en els processos, tècniques, metodologies, conceptes i teories implicades en la seva trajectòria personal i iniciades al llarg del Grau. Per assolir els objectius del TFG satisfactòriament, és molt recomanable que l’alumnat que s’hi presenti hagi cursat les assignatures troncals en els grups d’Imatge.

Els camps disciplinaris que l’àmbit ha impartit al Grau són Fotografia, Audiovisual, Videoart, Processos Documentals, Arts Medials i Cultura de la Imatge.

En el TFG vetllarem perquè l'alumnat pugui dur a terme tants treballs disciplinaris com interdisciplinaris.

Línia P1: Llenguatges pictòrics

Contempla la pintura com a eix vertebrador, vivencial, expressiu, sensitiu i cognitiu en un sentit ampli i d'acord amb les dinàmiques culturals contemporànies.

Requisits per l'assignació dels tutors:

La proposta del projecte es presentarà en forma de dossier digital (PDF), d’un màxim de 4 pàgines amb les dades i una fotografia personal, així com unes imatges de l'obra actual o en curs, amb una breu declaració de intencions (300 paraules), on s'haurà de fer constar 5 paraules clau definidores dels conceptes o idees, per tal de facilitar l'assignació.

Línia P2: Produccions intermèdia I

Contempla la pintura en un sentit expandit cap a unes manifestacions artístiques, amb varietat de suports, d'acord amb els discursos de l'art intermèdia de les darreres dècades.

Requisits per l'assignació dels tutors:

La proposta del projecte es presentarà en forma de dossier digital (PDF), d’un màxim de 4 pàgines amb dades i una fotografia personal, així com unes imatges de l'obra actual o en curs, amb una breu declaració d'intencions (300 paraules), on s'haurà de fer constar 5 paraules clau definidores dels conceptes o idees, per tal de facilitar l'assignació.

 

Línia P3: Produccions intermèdia II

Contempla la pintura en un sentit expandit cap a unes manifestacions artístiques, amb varietat de suports, d'acord amb els discursos de l'art intermèdia de les darreres dècades.

Requisits per l'assignació dels tutors:

La proposta del projecte es presentarà en forma de dossier digital (PDF), d’un màxim de 4 pàgines amb les dades i una fotografia personal, així com unes imatges de l'obra actual o en curs, amb una breu declaració d'intencions (300 paraules), on s'haurà de fer constar 5 paraules clau definidores dels conceptes o idees, per tal de facilitar l'assignació.

Línia GV: Art imprès i edició

Sota el nom d’Art imprès i edició volem oferir als alumnes matriculats al nostre TFG la possibilitat de desenvolupar els seus projectes des d’una perspectiva interdisciplinària.

Les disciplines de l’Àmbit de Gravat abracen tots els processos gràfics del gravat, la litografia, la serigrafia i la impressió digital.

L’alumne haurà d’aprofundir en aquestes tècniques, en els seus processos, en la metodologia i en els conceptes de la gràfica dins d’un context contemporani.

Es recomana que s'hagi fet algun taller de creació de gravat per cursar el TFG al nostre àmbit.

Requisit per assignació de tutors:

Heu d'enviar un PDF al/la coordinador/a de l'àmbit de Gravat amb un resum del treball que es vol dur a terme i 4 o 5 imatges representatives del projecte.

Línia HA: Història de l'Art

Línies de treball:

Per tal de prioritzar que el TFG esdevingui un treball que permeti a l'estudiant desenvolupar totes les competències adquirides al llarg dels estudis de Grau, la línia d'Història de l'art proposa diferents possibilitats de treball:

•  Elaborar un treball que permeti a l'estudiant contextualitzar la seva pràctica artística en el marc de les diferents línies que caracteritzen les pràctiques artístiques contemporànies.

•  Elaborar un treball que permeti a l'estudiant aprofundir en els fonaments teòrics i els processos de treball que caracteritzen alguna de les diferents modalitats de l'art contemporani.

•  Elaborar un treball de caràcter crític i/o històric que permeti a l'estudiant aprofundir en qualsevol dels temes impartits en els programes docents del departament d'Història de l'art.

•  Elaborar un treball de caràcter prospectiu que permeti a l'estudiant desenvolupar un projecte personal en els àmbits de l'art públic, el feminisme o els estudis visuals.

Comparteix-ho: