Universitat de Barcelona

Grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals (pla antic)

Objectius i competències

Objectius

El grau de Conservació-Restauració de Béns Culturals té com a objectiu principal formar professionals competents, qualificats i capacitats per dur a terme les intervencions que demanen les obres del nostre patrimoni cultural, per preservar-les i transmetre-les a les generacions futures.

El grau proporciona una formació equilibrada, entre la teoria, la pràctica i els continguts tècnics i científics, que ha de proporcionar les habilitats i les capacitats necessàries per fer efectives les activitats pròpies de la professió i que es concreta en el coneixement, l'examen i el diagnòstic dels béns culturals, en la seva conservació preventiva i curativa i en la seva restauració, així com en la documentació dels processos i dels tractaments que se’ls apliquen.

Competències

Competències transversals comunes de la UB

 • Compromís ètic (capacitat crítica i autocrítica; capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques)
 • Capacitat d'aprenentatge i responsabilitat (capacitat d'anàlisi, de síntesi, de visions globals i d'aplicació dels coneixements a la pràctica; capacitat de presa  de decisions i d'adaptació a noves situacions)
 • Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú; capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals)
 • Capacitat creativa i emprenedora (capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes; capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds)
 • Sostenibilitat (capacitat de valorar l'impacte social i mediambiental d'actuacions en el seu àmbit; capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques)
 • Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d'expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat; capacitat de cercar, usar i integrar la informació)

Competències transversals de la titulació

 • Consciència d'una idea universalista del patrimoni cultural, de la seva singularitat i fragilitat, de la necessitat de transmetre'l a les generacions futures i de la responsabilitat del conservador-restaurador en les seves intervencions.
 • Capacitat per desenvolupar la sensibilitat i l'habilitat manual.
 • Capacitat per reconèixer i aplicar els principis i les obligacions emanades del codi d'ètica de la professió de conservació i restauració.


Competències específiques de la titulació

 • Capacitat per dur a terme l'examen dels béns culturals i avaluar-ne l'estat de conservació, establint el protocol dels estudis analítics i utilitzant els instruments i la metodologia adequats.
 • Capacitat per conèixer i identificar les qualitats físiques, químiques, biològiques i geològiques associades als béns culturals i a la seva conservació i restauració, utilitzant els mitjans i els recursos de la metodologia científica.
 • Capacitat per elaborar la proposta de tractament de conservació i restauració dels béns culturals, interpretant de manera crítica els resultats de l'examen, seleccionant el tractament específic, desenvolupant la metodologia d'aplicació del tractament i estimant els recursos necessaris per dur a terme la proposta esmentada.
 • Capacitat per aplicar als béns culturals els tractaments de conservació i restauració proposats, avaluant-ne els efectes de manera continuada.
 • Capacitat per identificar i avaluar els factors, els sistemes i els processos d'alteració i degradació dels béns culturals, i capacitat per elaborar un pla de conservació preventiva.
 • Capacitat per documentar les diferents fases de les activitats de conservació i restauració dels béns culturals, tant en l'examen, el diagnòstic, la proposta d'intervenció com en els tractaments.
 • Coneixement del vocabulari i del corpus legal i normatiu que regula la professió de conservació-restauració i de les institucions i els organismes implicats en l’art, la cultura i el patrimoni.
 • Capacitat per reconèixer la varietat de béns culturals, les seves matèries primeres i la seva combinació i per dur a terme els processos, procediments i tècniques artístics, aplicant les tecnologies que els són propis.
 • Capacitat per reconèixer les qualitats estètiques, culturals, documentals, històriques i socials dels béns culturals i de la seva evolució al llarg del temps.
 • Capacitat per identificar, comprendre i valorar el pensament dels artistes a través de les seves obres i textos.
Comparteix-ho: