Universitat de Barcelona

Màster en Arts Visuals i Educació: un Enfocament Construccionista

Perfil i requisits d'accés

Requisits generals

D'acord amb el seu caràcter interdisciplinari no es requereix una titulació vinculada a uns estudis de grau determinats. Es valora, però no és condició indispensable, la formació i experiència en l'ensenyament i educació de les arts visuals.

Titulacions preferents:
- Belles Arts
- Pedagogia
- Història de l'Art
- Arquitectura
- Comunicació Audiovisual
- qualsevol titulació oficial (es considera idoni i convenient fer el mòdul de anivellament)

Requisits específics

Estar en possessió d'un títol de grau o similar.
Comparteix-ho: