Universitat de Barcelona

Màster d'Innovació en Disseny per al Sector Turístic

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Es recomana tenir formació universitària en l'àmbit del disseny (llicenciatura o grau universitari) i experiència en el sector. També poden accedir al màster els titulats en Belles Arts, Comunicació Audiovisual, Arquitectura (estudis superiors o tècnics), enginyeries diverses, Publicitat i Relacions Públiques, Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Turisme i altres disciplines de les ciències socials i les humanitats.

Pel que fa als coneixements lingüístics, es requereix com a mínim un nivell B1 d'anglès (que s'ha d'acreditar convenientment) i es recomana un domini del castellà suficient per escriure'l, entendre'l i fer-se entendre amb naturalitat.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Accedeixen directament al màster els graus de l'espai europeu d'educació superior de Disseny, Belles Arts i Enginyeria en Disseny Industrial; la llicenciatura de Belles Arts, i les titulacions estrangeres equiparables.

Els alumnes provinents d'altres graus o llicenciatures, com ara Arquitectura (tècnica o superior), Economia, Administració i Direcció d'Empreses, Turisme i, en general, qualsevol altra titulació de ciències humanes o socials, han de presentar una sol.licitud que avalua la Comissió Acadèmica per poder accedir al màster.

No cal superar cap prova d'accés per ser admès.

El Govern canari exigeix com a requisit per matricular-se de qualsevol màster que els estudiants acreditin el nivell B1 d'anglès. En aquest sentit, la Universitat de La Laguna convoca exàmens d'anglès per a aquells estudiants que tinguin coneixements suficients de l'idioma, però no disposin de cap títol que ho acrediti.
Comparteix-ho: