Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Organització i metodologia docent

Aquest és un ensenyament presencial organitzat en un sol torn i grup de màxim 25 persones. Els estudiants poden escollir una dedicació a temps complert (60 ECTS anuals) o a temps parcial seguint les regulacions de la Universitat de Barcelona. L'activitat docent es desenvolupa a les aules 202M y 203 en l'edifici de la Facultat de Belles Arts i en les prescriptives de la Facultat de Psicologia al campus de Mundet. L'aula 202M es dedica a explicacions més teòriques i disposa del suport audiovisual necessari. L'aula 203 és un taller equipat amb el mobiliari adient i amb instrumental (ordinador, plotter...) així com un petit office perquè els estudiants puguin organitzar les jornades de taller. Aquesta aula comunica amb la seu de Centre de Recerca POLIS i la seva biblioteca especialitzada que està a disposició dels estudiants, fonamentalment pel desenvolupament del treball final.

Les classes són tallers experimentals amb els seus apartats d'explicacions, seminaris, desenvolupament d'activitats projectuals, sortides i visites. Els diferents cursos es suporten en l'ús del Campus Virtual de la UB on es troben les concrecions pertinents de cada assignatura i els seus plans docents.

Comparteix-ho: