Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (biennal)

Accions de suport i d'orientació

Com la resta dels màsters del centre, el de Disseny Urbà participa en un seguit d'accions d'orientació acadèmica en el marc de les programes desenvolupats per la Facultat i pel SAE de la UB. Entre aquests accions cal assenyalar:

 1. Participació en el Saló de l’Ensenyament
 2. Jornades d’Orientació a districtes de Barcelona i a Tàrrega
 3. Jornada de Portes Obertes
 4. Jonada d'orientació professional
 5. Sessions informatives organitzades pel SAE
 6.  SAE i Facultat: Seguiment d’alumnes amb problemes de mobilitat i disminucions o problemàtiques varies

En paral·lel tots els màsters desenvolupen accions específiques

 1. Sessions informatives al estudiants de la Facultat.
 2. Sessions Informatives i de benvinguda als alumnes admesos.

Des d'un punt de vista operatiu i donat el sistema de pre-inscripció- acceptació regulat per la UB, la orientació acadèmica del màsters es fonamenta en:

 • La informació en el web específic de cada màster i en el general de la UB
 • El seguiment de l'estat de pre-inscripció de l'estudiant en la intranet dels Màsters. Això suposa un seguiment, a vegades presencial, però moltes vegades mitjançant e-mail. En aquest seguiment, en la part administrativa, col·labora la SED de la Facultat.
 • Un cop acceptat l'estudiant es fa un seguiment del procés d'aportació de la documentació necessària per a la matrícula, amb la col·laboració de la SED
 • En el moment de la matriculació la tutorització per part del Coordinador/a i dels professors del Màster és fonamental per tal d'establir la programació acadèmica de l’estudiant que es reflexa en la matrícula.
 • Un altre punt important de l'orientació acadèmica és el moment de publicar i tutoritzar l'elecció del tema i tutor del TFM.
Orientació acadèmica

Les accions d'orientació acadèmica del màster s'inicien abans del procés de preinscripció amb el suport del web institucional de la UB  i d'un web orientat a respondre les FAQ. Per exemple, aquest curs hem rebut més de 60 e-mails d’interès abans d'obrir el procés. En aquest cas es particularitza l'atenció a l'estudiant responent a les preguntes i dubtes que tenen. La majoria d'aquestes preguntes es refereixen a temes de l'estructura acadèmica del màster (en tenir 90 ECTS hi ha vegades que pels estudiants és difícil entendre l'estructura semestral). D'altres qüestions giren al voltant de les titulacions d'accés, o de la finalització dels estudis en el cas d'alguns estudiants que estan a punt de finalitzar els seus graus. Donat que hi ha consultes d'arreu del món, les respostes s'intenten donar en castellà i, en cas de ser precís, en anglès.

Un cop es realitzen les preinscripcions i les admissions, el següent pas en l’orientació acadèmica, també molt personalitzada, es refereix tant a problemes de visats i legalització de documentació- amb el suport de la SED - com a l'orientació curricular pròpiament dita. L'inici del primer curs és amb unes sessions d'acollida als estudiants on s'expliquen tant els temes referents a l'organització acadèmica del curs com a la logística (residència, documentació de policia, etc) que els nostres estudiants necessiten.

La tutorització de matrícula és un pas important en la definició del currículum personal de l'estudiant. No té cap problema per les obligatòries, però si respecte a les optatives que ajuden a configurar un currículum personalitzat i adient a cada estudiant. També és fonamental el consell sobre la temporització dels estudis, ja que, alguns estudiants, donades determinades circumstàncies personals i acadèmiques, poden requerir passar a temps parcial. Això és molt freqüent en el tercer semestre de realització del treball final.

Al llarg del desenvolupament de les activitats acadèmiques, es manté un contacte personalitzat amb els estudiants, no només al seu desenvolupament acadèmic, sinó també al seu desenvolupament i adaptació personal a un entorn nou. En aquest sentit la disposició espacial de l’aula taller al costat del despatx del CR POLIS (el nucli del professorat pertany a aquest centre i al SGR Art, Ciutat, Societat) permet un contacte molt directe i fluid amb els estudiants. El mateix succeeix en les diverses classes que es desenvolupen a peu de carrer, facilitant la convivència entre el professorat i els estudiants.

En el segon semestre s’inicia un procés de seguiment força interessant i que dura pràcticament 5 mesos, referit a l’elecció del TFM. Un cop es publica la llista d’ofertes de treball, es demana als estudiants  que formulin una primera aproximació al tema que voldrien treballar. El coordinador del Màster i els professors del PAT supervisen el procés que té dos vessants. Una pròpiament acadèmica que conclou amb l’elecció del treball. Una altra, vinculada a la primera, de caràcter d’orientació professional. Els estudiants reben suggeriments en relació amb la seva elecció de treball que tenen en compte les seves condicions inicials (titulació d’entrada), les seves expectatives d’inserció laboral i les seves competències observades al llarg de les assignatures del primer semestre.

Mitjançant els campus virtuals de les matèries, els estudiants reben una constant informació sobre activitats (cursos, conferències, seminaris...) així com de les beques que podrien ser del seu interès.

En el tercer semestre, dedicat fonamentalment a TFM, la tutorització respecte a sortides professionals es una activitat permanent i personalitzada. Com hem comentat en altres apartats el màster orienta cap a unes possibilitats de feina difoses que depenen en bona mida de les titulacions anteriors dels estudiants i del país en el que hauran de desenvolupar la seva actuació professional. En aquest sentit l’elecció del treball final es clau en l'orientació futura professional dels estudiants dons els hi permet afinar el camp de pràctica professional / investigadora cap el que es poden orientar.

Comparteix-ho: