Universitat de Barcelona

Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat (en extinció)

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

El màster s'orienta als graduats que per interès personal, professional o acadèmic entenen que tots podem participar de manera activa en els processos de «fer ciutat».
Es recomana que tenir coneixements bàsics sobre les pràctiques contemporànies de disseny urbà i d'art públic, provinents de l'experiència personal, laboral, acadèmica o investigadora. També es recomana tenir coneixements acreditables d'anglès (llegit i parlat) i de portuguès (llegit i parlat).

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

El màster està obert a totes les titulacions oficials, però es prioritzen les titulacions en arts, arquitectura, disseny i ciències humanes i socials. Si escau, el Consell de Màster pot dictaminar 'en relació amb la titulació d'accés aportada' que l'estudiant cursi complements de formació.
Per cursar el màster cal disposar del nivell B1 d'anglès i del nivell B1 de castellà (els estudiants que no siguin natius han d'acreditar els coneixements de castellà mitjançant diplomes d'Espanyol com a Llengua Estrangera o amb el nivell B2 que expedeix l'Institut Cervantes).

Complements de formació:
Segons les normatives de la Universitat de Barcelona, el màster ofereix un total de 12 crèdits específics com a complements de formació mitjançant seminaris avançats en la temàtica.
Comparteix-ho: