Universitat de Barcelona

Màster de Producció i Recerca Artística

Perfil i requisits d'accés

Perfil d'accés

Dirigit a titulats en Belles Arts i altres llicenciats, diplomats o graduats amb estudis relacionats amb les pràctiques artístiques i amb la seva recerca i producció.

Aquesta formació prèvia i específica garanteix també que es puguin complir les directrius marcades pel Reial decret que estableix el Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior, MECES (RD1027/2011), i que defineix els estudis de màster com aquells que permeten «l'adquisició per l'estudiant d'una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores».

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

  • Títol universitari oficial espanyol.

  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.

  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

  • Llicenciatura o grau de Belles Arts

  • Llicenciatura o grau de Comunicació Audiovisual

  • Llicenciatura o grau d'Arquitectura

  • Grau de Disseny

  • Grau d'Escenografia
Comparteix-ho: