Matrícula de 2n a 4t de graus

1. Abans de fer la matrícula (setembre)

Sessions Informatives de benvinguda

Dia: 3 de setembre de 2019
Dues sessions en un únic dia: 
• Alumnat del grau en Belles Arts i del grau en Disseny - matí  a les 10.30 h
• Alumnat del grau en Belles Arts i del grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals - tarda a les 15.30 h

Lloc: Sala d'Actes de l'Edifici Principal.

Què cal fer abans de formalitzar la matrícula

•Comproveu a MónUB/ Consulta de l’expedient/ taula de dades de permanències  que compliu amb la normativa  de permanència i heu superat els crèdits necessaris per continuar els estudis. Si no teniu els crèdits necessaris per a la permanència no us podreu matricular. Del 2 al 24 de juliol, l’alumnat que no compleixi la normativa de permanència ha de sol·licitar, si escau, l'autorització a la degana per continuar estudis.

Consulteu la informació sobre la matrícula condicional com a becari. (Acreditació econòmica MATRC)

•Comproveu si podeu gaudir d’algun tipus de bonificació o exempció en el preu de la matrícula i la documentació que haureu de presentar per acreditar que compliu els requisits. Si us matriculeu amb matrícula condicional MATRC per beca també heu d'indicar si gaudiu d'una bonificació o exempció del preu de la matrícula per tal que es pugui aplicar el descompte si us deneguen la beca.

•Si teniu la matrícula suspensa per impagament cal que aboneu els imports pendents abans de la data d’inici de la matrícula i ho comuniqueu a la Secretaria d'Estudiants i Docència, ja que en cas contrari podreu matricular-vos.

•Consulteu els plans docents i els horaris de les assignatures.

- horaris de Belles Arts - alumnes de 2n matí - alumnes de 2n tarda - Pla Docents, Horaris, Professor/a, Aules

- horaris de Conservació i Restauració - alumnes de 2nPla Docents, Horaris, Professor/a, Aules

- horaris de Disseny - alumnes de 2n - Pla Docents, Horaris, Professor/a, Aules

L’automatrícula de les assignatures del segon any en endavant de l’alumnat dels graus de Belles Arts,  Conservació- Restauració de Béns Culturals i Disseny del curs 2018-2019 es pot fer des de qualsevol ordinador amb connexió a internet accedint a l’espai de MónUB. També podeu utilitzar les aules d’informàtica 202A i 202B de la Facultat (consulteu els horaris de funcionament de les aules).

Dates de matrícula: del 4 al 13 de setembre de 2019.

Assignació de dia i hora:  l'automatrícula es podrà fer a partir del dia i l’hora que tingueu assignat i que publicarem en uns llistats d'ordre al nostre web (matrícula de 2n a 4t de graus), un cop disposem de tota la informació acadèmica dels estudiants.

El criteri d’assignació per establir el dia i l’hora de la matrícula serà en funció dels crèdits superats i de la nota mitjana ponderada, però es tindran en compte les situacions següents, que s'acreditin amb documentació actualitzada del 17 de juny al 19 de juliol de 2019.

• Acreditació d’activitat laboral mitjançant informe de vida laboral i certificat horari.
• Circumstàncies especials de familiars dependents acreditant la condició de cuidador/a.
• Discapacitat d’un grau mínim del 33% que s’haurà d’acreditar de la mateixa manera que per tenir dret a bonificació de la matrícula.

Calendari de matrícula (a partir del dia i hora assignats i fins al 13 de setembre es podrà accedir a l'automatrícula)

Grau

Dates de matrícula

Dia i hora assignat segon l’ordre

Belles Arts

4, 5 i 6 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Conservació-Restauració de Béns Culturals

9 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Disseny

10 de setembre

Llistat d'ordre per a la matrícula

Estudiants ERASMUS UB
L'alumnat de la Facultat acceptat per cursar crèdits per mobilitat internacional es citaran per fer la matrícula la darrera setmana de juliol.

Accés amb resolució favorable de la degana de plaça amb reconeixement de 30 crèdits del grau o més

Accés per sol·licitud de plaça a la Facultat

Procediment d’admissió

Període de matrícula

Estudis universitaris espanyols (trasllat d'expedient)

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça.

12 de setembre

Estudis universitaris iniciats a l'estranger

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més.
Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça.

------

Estudis universitaris iniciats a la UB

Reconeixement de crèdit 30 crèdits o més. Resolució de la degana Belles Arts en què s’atorga plaça

12 de setembre

 

Alumnat que accedeix pel pas de llicenciatura a Grau

Període de matrícula: 12 de setembre.

Quants crèdits heu de matricular?

•Matrícula a temps complert   
Entre 46 i 60 ECTS (inclosos els crèdits de les assignatures matriculades per primera vegada, més els crèdits de les assignatures repetides). Consulteu el tràmit administratiu
sol·licitud de matricula superior a 60 crèdits. Excepcionalment, aquells estudiants que vulguin matricular més de 60 crèdits i fins a 78 hauran de sol·licitar-ho al cap d’estudis mitjançant un formulari en línia (obert de l'1 al 19 de juliol de 2019). Els alumnes que sol·licitin matricular més de 60 crèdits anuals han de tenir en compte que els graus de la Facultat de Belles Arts estan dissenyats per cursar 60 crèdits anuals. A més caldrà valorar si es podran superar els crèdits necessaris per poder continuar el grau i  que les assignatures que es matriculin per segona vegada o més tindran un recàrrec.

•Matrícula a temps parcial

Entre 18 i 45 ECTS (sumats els de les assignatures matriculades per primera vegada, més els de les assignatures repetides).

A tenir en compte:

  • Us podeu matricular d’un mínim de 18 crèdits (llevat que us restin menys crèdits per finalitzar estudis) i un màxim de 60 crèdits, excepte si el cap d'estudis us autoritza matricular-ne més.
  • Quan a un estudiant li restin menys del 10% dels crèdits per finalitzar el grau, els haurà de matricular tots.
  • Segons la normativa de permanència vigent, abans de matricular assignatures de cursos superiors, s'han de matricular les assignatures obligatòries i/o de formació bàsica pendents de superar de cursos anteriors.
  • Còmput de crèdits:

Els crèdits reconeguts i els crèdits transferits no computen com a superats a efectes de permanència. Tampoc es tenen en compte en quant al nombre de crèdits que cal matricular.


Matrícula de l'assignatura de TFG

El mes de setembre es publicarà informació més detallada.

Grups de matrícula

• Grau en Belles Arts

Segon curs:
Mòduls 1,3 i 5 - grups amb horari de matí - les lletres B, A i L són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Per tant una assignatura agrupada en un mòdul tindrà el mateix horari per tots els subgrups. Els diferents mòduls de matí representen diferents horaris.

Mòduls 2,4 i 6 - grups amb horari de tarda - les lletres B, A i L  són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Per tant una assignatura agrupada en un mòdul tindrà el mateix horari per tots els subgrups. Els diferents mòduls de tarda representen diferents horaris.

Cal que us matriculeu del mòdul (bloc) sencer amb totes les assignatures que en formen part, ja que estan programades perquè no hi hagin coincidències horàries.

• Grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals

Mòdul 1 - grup amb horari de tarda C1 i R1. Els codis C1 i R1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Aquest ensenyament només s'imparteix en horari de tarda.

 •Grau en Disseny

Mòdul 1 - grup amb horari de matí D1 i S1. Els codis D1 i S1 són subgrups que tenen el mateix horari, però pot canviar el professorat i l’aula. Aquest ensenyament només s'imparteix en horari de matí.

Recordeu que només us podeu matricular com a màxim, durant tot l'ensenyament, de 12 crèdits en assignatures optatives ofertes per altres graus de la Facultat de Belles Arts per comptabilitzar el 240 crèdits, d'acord amb el pla d'estudis del grau.

 

►Matrícula ordinària
És la modalitat de matrícula que cal formalitzar quan l’estudiant no sol·licita cap de les exempcions o bonificacions legalment establertes. En aquest cas s’han d’abonar els preus dels crèdits matriculats i els de gestió de matrícula, l’assegurança escolar, els preus corresponents als serveis específics i de suport a l'aprenentatge, i els altres serveis universitaris que se sol·licitin.

►Matrícula de becari/ària condicional
L'establiment de la matrícula condicional com a becari/ària, tal i com indica el nom, és només una condició de matrícula i l’aconsegueix l’alumnat que va obtenir la Beca General del MECD el curs 2017-2018 i que a més ha sol·licitat la Beca General 2018-2019 o els que obtinguin la resolució positiva de l’acreditació econòmica de l’AGAUR de la convocatòria 2018-2019 i que a més sol·licitin la Beca General 2018-2019. Recordeu demanar la Beca General 2018-2019 quan es convoqui perquè si no l’ha demaneu perdreu la condició de Becari/ària condicional i no podreu obtenir Beca. General. A més la UB disposa del programa especial bkUB de mesures econòmiques per a la matrícula de la Universitat de Barcelona. Molt important: aquest any la Beca Equitat és demana en un procediment i formulari únic juntament amb l'acreditació de caràcter econòmic (MATRIC).
Informació sobre beques i ajuts

►Matrícula exempta o bonificada

És la modalitat de matrícula que cal formalitzar en el cas que acrediteu alguna de les exempcions establertes legalment. Independentment de l’exempció de matrícula, heu d’abonar íntegrament l’assegurança escolar, si sou menors de 28 anys, i els imports corresponents als serveis específics i de suport a l’aprenentatge i als altres serveis universitaris sol·licitats.

Les condicions que donen dret a les exempcions s'han de complir en la data d'inici de l'activitat acadèmica. Recordeu que heu de presentar  la documentació acreditativa el dia que us matriculeu. En cas de no lliurar la documentació es modificarà la modalitat de matrícula i hauràs de pagar la diferència

En el cas de gaudir alguna d’aquestes exempcions, la documentació que cal aportar en el moment de la matrícula és la que s’indica a continuació:

Tipus

Exempció

Documentació a aportar amb la matrícula

Família nombrosa de categoria especial

-100%  del preu   per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Un dels documents següents:

•Original i fotocòpia del títol de família nombrosa vigent en començar el curs acadèmic. No cal presentar aquesta documentació si en el moment de la matrícula autoritzes a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l'administració corresponent.

•Original i fotocòpia del resguard acreditatiu d’haver-ne sol·licitat l’expedició o la renovació juntament amb una declaració jurada en què s’especifiqui la categoria de família nombrosa. En aquest cas, s’ha de presentar a la secretaria del centre l’original i la fotocòpia del títol abans del 31 de desembre de 2017.

•Certificat emès per la Direcció General de Família del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en què s'acrediti que, d'acord amb l'establert en la disposició transitòria cinquena de la Llei 26/2015, l'estudiant tenia la condició de família nombrosa en dia 1 de gener de 2015, segons model establert.

Família nombrosa de categoria general

- 50% del preu per crèdit
- 50 % del preu per la gestió de l’expedient

Matrícula d’honor en el Batxillerat: qualificació final de batxillerat o COU igual o superior a 9 amb menció de "Matrícula d'honor" o premi extraordinari de batxillerat

-100% del preu per crèdit

(S’ha d’abonar el 100% del preu per la gestió de l’expedient)

•Original i fotocòpia del certificat de notes emès pel centre on has cursat els estudis de batxillerat en què consti la menció de la matrícula d’honor, o documentació acreditativa de l’obtenció del premi extraordinari de batxillerat.

•En el cas d’estudis en centres estrangers ubicats a Espanya, cal portar un certificat de notes emès pel centre on s’han cursat els estudis en què consti que és un centre estranger que ha estat autoritzat segons disposa el Reial decret 806/1993, de 28 de maig, sobre règim de centres docents estrangers a Espanya.

Estudiants amb discapacitat d’un grau mínim del 33%:

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Cal disposar d’algun dels documents següents:

•Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent (certificat de discapacitat).

•Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l'organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.

•Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.

•Resolució del Ministerri d’Economia, Indústria i Competitivitat o del Ministeri de Defensa on es reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

No cal aportar aquesta documentació si, en el moment de la matrícula, s’autoritza a la UB a efectuar les comprovacions necessàries mitjançant la consulta electrònica a l’administració corresponent.

Víctimes d’actes terroristes i cònjuge i fills dels afectats.

- 100%  del preu per crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

Certificat expedit pel Ministeri d’Interior que acrediti la condició de víctima.

•Fotocòpia del llibre de família en el cas de fills i cònjuge.

Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats.

- 100%  del preuper crèdit
- 100% del preu per la gestió de l’expedient

 

Cal disposar d’alguns dels documents següents:

•Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor.

•Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció.

•Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.

•Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment d’aquestes mesures fins que assoleixi la fermesa.

Aquesta documentació es pot substituir per:

•Certificat emès per l'Oficina d'atenció a la Víctima del Delicte del departament de Justícia, o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, que acrediti la condició de víctima i que deixi constància de la vigència d’aquesta condició en el període de matrícula

•Original i fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

A més d'algun d'aquests documents, cal aportar una fotocòpia del llibre de família en el cas de fills dependents de les víctimes.

Informació General
El TFG és una assignatura de 18 ECTS, això suposa a l’alumne una càrrega de treball de 450 hores que es reparteixen en 12 hores de treball dirigit i 438 hores de treball autònom.

Informació sobre la matrícula
Per poder-se matricular al TFG, caldrà que l’alumnat hagi superat:
•Al setembre, un nombre igual o superior a 180 crèdits de la titulació i que tingui tot primer, segon i tercer aprovats.
•Al febrer del mateix curs, un nombre igual o superior a 210 crèdits a la titulació, de manera que només manquin els corresponents crèdits de les assignatures del segon quadrimestre.

 

Informació d'interès sobre el TFG
Normativa del Treball de Fi de Grau de la Facultat de Belles Arts

►Preu de la matrícula

La Generalitat de Catalunya fixa, anualment, el preu dels serveis acadèmics mitjançant la publicació d'un decret. El dia 6 de juliol es va publicar al DOGC el DECRET 88/2017, de 4 de juliol, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2017-2018, que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d’experimentalitat atribuït a cada ensenyament.

Exemple de càlcul del preu d’una matrícula estàndard de 60 crèdits, d’assignatures matriculades la primera vegada:

Total import crèdits 60 crèdits x 35,77 €

2.146,20

Assegurança obligatòria

      1,12

Serv. espec. suport aprenentatge

    70,00

Gestió d'expedient acadèmic 

    69,80

Total preu matrícula

2.287,12

Increment per matrícula d'un mateix crèdit per segona, tercer , quarta o més vegades

El Decret de preus de la Generalitat de Catalunya estableix els increments que cal aplicar als preus dels crèdits d’ensenyaments oficials als quals l’estudiant es matriculi per segona, tercera, quarta o més vegades.

Núm. de matrícules

Coeficient repetició als graus

2a

+ 2,2% + 0'70% * 1,2

3a

+ 2,2% + 0'70% * 2,6

4a

+ 2,2% + 0'70% * 3,6

 

►Pagament de la matrícula

L'alumnat pot triar efectuar un pagament únic o de manera fraccionada.

Conseqüències de l'impagament de la matrícula

Els rebuts de matrícula caduquen als 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula. No us oblideu de pagar-los ja que a tot rebut caducat se li aplica un recàrrec del 5% mensual per a cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d'un 50 %.

El pagament total de l’import de la matrícula és un requisit essencial perquè tingui validesa. Si el pagament es fa fraccionat, l’obligació de pagament s’entendrà satisfeta en el moment en què s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments fraccionats.

El fet de no pagar la matrícula o algun dels fraccionaments en els terminis que estableixi la UB dóna lloc a la suspensió temporal automàtica dels drets de l’alumne, sense necessitat de requeriment previ per part de la UB, i a la proposta de denegació de la beca en el cas que s'hagi sol·licitat. La durada màxima de la suspensió temporal és fins que finalitzi el curs acadèmic.

La suspensió temporal dels drets de l’estudiant s’aixecarà quan l’estudiant aboni a la UB, en efectiu i d’un sol cop, la totalitat de l’import de la matrícula pendent d’abonar, més un recàrrec de l’import total dels rebuts no satisfets (excloent-ne els serveis) en concepte de despesa per la gestió de falta de pagament. Aquest recàrrec és d’un 5 % si l’estudiant efectua el pagament dins del termini de dos mesos des de la data de finalització del termini del pagament inicial del rebut, amb un increment d’un 5 % per cada mes o fracció en què el rebut resti pendent, fins a un màxim d’un 50 %. A l’efecte de l’aplicació de l’increment d’aquest recàrrec, el mes d’agost és inhàbil.

Qualsevol modificació o anul·lació de matrícula es resol sempre que s'estigui al corrent del pagament dels rebuts.

En tot cas, un cop hagi finalitzat el curs acadèmic sense que l’estudiant hagi efectuat el pagament, la UB anul·larà d’ofici la matrícula sense dret a cap reintegrament. L’anul·lació de la matrícula implica la plena nul·litat de tots els drets que aquesta matrícula hagi pogut produir i, especialment, de les qualificacions que l’alumne hagi obtingut.

El pagament de la matrícula que s’efectuï un cop finalitzat el curs acadèmic només activa les assignatures incorporades en acta amb anterioritat a l’anul·lació de la matrícula.

Sens perjudici del que estableixen els paràgrafs anteriors, la UB exigeix el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol dels seus ensenyaments oficials com a condició prèvia de matrícula o d’expedició de títols, certificats o qualsevol altre document acadèmic.

Important: és responsabilitat de l’estudiant atendre els diferents pagaments que tingui pendents, sense necessitat de cap requeriment previ.

Informació sobre el pagament de la matrícula

El període establert per la Facultat de Belles Arts per a la supressió, canvi o addició d'assignatures, amb dret al retorn de l'import dels crèdits pagats a través de la petíció amb el formulari S.2 és fins al 28 de setembre de 2018.

Es podran realitzar les següents modificacions:

•Addició d'assignatures (sempre que hagi places) en què es generarà un nou rebut en efectiu a pagar en 7 dies.

•Supressió d'assignatures que generarà una devolució al favor vostre.

La modificació de matrícula ha de complir els requisits del pla d'estudis, i no podeu suprimir crèdits obligatoris de cursos inferiors si en teniu matriculats de cursos superiors. Cal tenir en compte que l’ampliació de crèdits té repercussions respecte al compliment de la Normativa de Permanència a la UB i sobre el preu del crèdit per assignatures repetides. Heu de comprovar que els grups de les assignatures que canvieu o amplieu no se solapin amb les que ja teníeu matriculades. Per matricular crèdits obligatoris d'un curs superior també s'han de matricular els crèdits obligatoris dels curs inferior.

Pagament com a conseqüència de la modificació de la matrícula

Si la modificació de matrícula genera un nou pagament a la Universitat, aquest s'efectua sempre d'un sol cop i el nou rebut s'ha de fer efectiu en el termini màxim de 7 dies naturals a comptar des de la data de formalització de la modificació. Per a aquest nou rebut no hi ha fraccionament.

Procediment per tramitar la devolució

Si com a conseqüència de la supressió d’assignatures  es genera una devolució,  primer s’haurà d’abonar la totalitat de l'import de matrícula i després podreu sol·licitar-la entrant a MónUB/Consulta de qualificacions i expedient de l'expedient  per indicar-hi el número de compte corrent (amb codi IBAN).

A partir del 29 de setembre fins al 31 d'octubre es podrà demanar suprimir assignatures per interès personal però la modificació no comportarà que es retorni l'import abonat. Per poder sol·licitar l'anul·lació de la matrícula s'ha d'haver pagat abans l'import.
 

Canvi de grup de la mateixa assignatura
Fins al 14 de setembre podreu fer canvis de grup des de l'automatrícula per a les places disponibles.    

 

Anul·lació total de la matrícula

Es podrà sol·licitar l'anul.lació total en els casos i terminis següents a través de la sol·licitud S1:

  1. Per malaltia greu degudament acreditada:en el cas de malaltia greu que l’impedeixi seguir amb normalitat l’activitat acadèmica, degudament acreditada mitjançant informe mèdic del Servei Català de Salut o segons el col·lectiu (MUFACE), o de l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, en què es conclogui aquest impediment, l’estudiant té dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. En cas que s’anul·li totalment la matrícula d’un estudiant de primer any per causa de malaltia greu, es pot demanar la reserva de plaça i si la resolució és positiva, no cal tornar a fer la preinscripció.
  2. Per defunció de l’estudiant. Es retorna l’import de les assignatures anul·lades al familiar directe o representant legal que ho sol·liciti. Cal aportar la declaració d’hereus o testament de l’estudiant i el certificat de defunció.
  3. Per matrícula en un altre centre de la UB o en altres universitats públiques, en cas de reassignació de plaça per preinscripció general universitària. En aquest cas, i sempre que ho sol·liciteu abans del 22 d’octubre del 2019, teniu dret a la devolució de l’import dels crèdits que hàgiu abonat. La devolució d’aquest import no és d’aplicació si la reassignació de plaça s’ha produït per haver sol·licitat un canvi de preferències o una nova preinscripció en convocatòries posteriors.
  4. Per motius personals.

Si et matricules per primera vegada en un ensenyament de grau, sempre que sol·licitis l’anul·lació de matrícula abans del 26 de setembre de 2019 i estiguis al corrent del pagament dels rebuts de matrícula vençuts, tens dret a la devolució de l’import dels crèdits matriculats. Has de presentar la sol·licitud d’anul·lació al registre del centre on t’has matriculat, a una oficina de registre de la UB o per qualsevol altre mitjà autoritzat per la legislació vigent. Consulta les altres oficines on presentar la sol·licitud. Aquesta anul·lació no comporta la reserva de plaça.

La resta d’estudiants podeu sol·licitar l’anul·lació de matrícula sense dret a la devolució dels imports ingressats per cap concepte. La sol·licitud no es resol mentre no s’hagi efectuat prèviament el pagament de l’import de la matrícula.

 

En cas que l’estudiant hagi formalitzat la matrícula com a becari/ària de caràcter general, cal que sol·liciti l’anul·lació de la beca i aboni l’import de la matrícula abans de presentar la sol·licitud d’anul·lació.


Els terminis per sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula són els següents:

Matrícula del primer semestre i anual: fins al 31 d’octubre de 2019.

Matrícula del segon semestre i assignatures de segon semestre matriculades al juliol o al setembre: fins al 6 de març de 2020.

 


Impresos per demanar modificació de la matrícula:

Imprès per sol·lcitar l'anul·lació total de la matrícula (S.1) 

Imprès per sol·licitar la modificació de matrícula dins dels terminis establerts per la Facultat

Imprès per sol·licitar la modificació de la matrícula dins dels terminis establert per la UB (S.3)
Imprès per sol·lcitar l'anul·lació extemporània de matrícula per casos greus i excepcionals (S.4) -un cop passat el termini establert per sol·licitar l'anul·lació.

 

Informació sobre modificació i anul·lació de matrícula

Informació per als graus de Belles Arts, de Conservació-Restauració de Béns Culturals i de Disseny

 

1. Ampliació de matrícula d’assignatures del segon semestre amb places disponibles
Qui pot ampliar la matrícula?
  • Alumnat que durant el període anual de matrícula de setembre no van matricular el nombre màxim de crèdits.

  • Alumnat autoritzat pel cap d'Estudis a matricular més de 60 crèdits (vegeu Tràmits Administratius de Secretaria / Sol·licitud de matrícula superior a 60 crèdits).

 L'alumnat que vol matricular, excepcionalment, més de 60 crèdits i fins a un màxim de 78 crèdits amb la  prèvia autorització del cap d’estudis. El cap d'Estudis autoritzarà poder matricular més de 60 crèdits únicament quan es tracti d'assignatures o crèdits no superats. Cal trametre la sol·licitud del 21 al 25 de gener de 2019 (ampliat el termini fins al 5 de febrer).  Un cop autoritzada l’excepció, podreu matricular únicament pels nombre de crèdits específicament autoritzats pel cap d’Estudis.

Resolució de les sol·licituds a partir del 30 de gener de 2019.


 Com i quan fer l’ampliació?
   Automatrícula oberta sense dia i hora assignats, entrant a MónUB. L'alumnat podrà entrar i matricular o fer canvis als grups amb places disponibles. Es podrà entrar  a l'automatrícula des del dia 1 de febrer a les 9.30 h fins al 7 de febrer a les 23:59:59 h.

    De l’1 al 7 de febrer del 2019.

 

2. Canvis de grup
 

Automatrícula, per als grups amb places disponibles, entrant a MónUB.

    De l’1 al 7 de febrer del 2019


A partir del 8 de febrer

   Si finalitzat el període ordinari no hi ha places al grup que us interessa es pot trametre una sol·licitud, del 8 al 11 de febrer de 2019, i s'estudiarà l'autorització del canvi de grup per alguna de les causes  següents, degudament justificades:
•  Motius laborals que s'hauran d'acreditar amb l'informe de vida laboral i un certificat horari.
•  Motius mèdics que s'acreditaran amb un informe mèdic del Servei Català de Salut.
•  Estudiants amb discapacitat igual o superior al 33%.
•  Circumstàncies familiars especials, degudament acreditades.

 

Resolució de les sol·licituds a partir del 12 de febrer de 2019.


3. Matriculació d'assignatures reconegudes
Automatrícula on-line entrant a MónUB. a l’espai personal per a l’alumnat.
    De l’1 al 7 de febrer del 2019

4. Matrícula del Treball de Fi de Grau (TFG) febrer

Per fer la matrícula del TFG cal haver superat al febrer del mateix curs un nombre igual o superior a 210 crèdits de la titulació, de manera que només manquin els crèdits de les assignatures del segon quadrimestre.
Vegeu més informació a
Matrícula del Treball de Fi de Grau (TFG).

Automatrícula on-line entrant a MónUB. a l’espai personal de l’alumnat, d’acord amb les places disponibles.
    De l’1 al 7 de febrer del 2019

 

Informació acadèmica

 

Cal tenir en compte que l’ampliació de crèdits té repercussions respecte al compliment de la Normativa de Permanència a la UB. Recordeu que només us podeu matricular com a màxim, durant tot el grau, de 12 crèdits  en assignatures optatives ofertes per altres graus de la facultat per comptabilitzar els 240 crèdits. Heu de comprovar que els grups de les assignatures que canvieu o amplieu no se solapin amb les que ja teníeu matriculades. Per matricular crèdits obligatoris d'un curs superior també s'han de matricular els crèdits obligatoris dels curs inferior.

 

Informació econòmica

 

Per formalitzar la modificació de la matrícula cal que no es tingueu rebuts pendents de pagament caducats ni la matrícula anul·lada d’ofici per impagament. L'ampliació d'assignatures genera un nou rebut que, en cas de no ser abonat, comporta l'anul·lació total de la matrícula, no només de les assignatures afegides.

A més de l’import de les assignatures afegides caldrà pagar el preu per la gestió de l’expedient acadèmic per modificacions i ampliacions de matrícula establert al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya és de 27,27 €.

              

Pagament

 

La modalitat de pagament serà en un rebut únic efectiu a pagar com a màxim els 7 dies naturals a comptar des de la formalització de la matrícula.

Pagament en terminis: Per acollir-se a aquesta modalitat de pagament, l’import dels crèdits de la matrícula  ha de ser igual o superior a 300 € d’acord les condicions següents:

 

Dos terminis:    
  

Primer rebut - 50% de l’import dels crèdits i 100% de  l’import de gestió d’expedient acadèmic i dels altres serveis universitaris contractats.
Pagament: com a màxim set dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

• Segon rebut -  50% de l’import dels crèdits.

Pagament: dins els set dies naturals a comptar des de la data de formalització de la matrícula.

En el moment de la matrícula cal imprimir el resguard. Aquest resguard inclou un resum de les dades econòmiques on es pot consultar l’import dels rebuts i el termini per fer-los efectius. També podeu consultar aquestes dades al vostre espai personal de (MónUB>La Teva UB>Consulta i pagament de rebuts) des d’on podreu  fer el pagament.


Informació sobre modificació i anul·lació de matrícula

Comparteix-ho: